Home ประกาศ-สภา!
ประกาศสภาอบต. PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Monday, 17 January 2011 11:46

ประกาศ เรื่องเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมศาลา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๔

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมศาลา

****************************************************************

๖ มีนาคม ๒๕๕๖ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี ๒๕๕๖

๖ มีนาคม ๒๕๕๖ เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมศาลา สมัยวิสามัญที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๕

๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมศาลา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๖

๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๕ เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมศาลา สมัยวิสามัญที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๕

๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมศาลา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๕

๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ เรื่อง การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมศาลา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๕

๓ ธันวาคม ๒๕๕๕ เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมศาลา ครั้งแรก ประจำปี ๒๕๕๕

๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เรื่องเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมศาลา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๕

๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เรื่อง การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมศาลา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๕

๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ เรื่อง การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมศาลา ขยายเวลาสมัยประชุมสามัญ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๕

๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมศาลา สมัยสามัญที ๓ ครั้งที ๑ ประจำปี ๒๕๕๕

๘ สิงหาคม ๒๕๕๕ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมศาลา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๕

๖ มิถุนายน ๒๕๕๕ เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบธรรมศาลา สมัยสามัญที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๕

๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมศาลา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๕

๒ เมษายน ๒๕๕๕ เรื่อง เรียกประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลธรรมศาลา จังหวัดนครปฐม พ.ศ. ๒๕๕๕

๒ เมษายน ๒๕๕๕ เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมศาลา สมัยสามัญที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๕

๒๘ มีนาคม ๒๕๕๕ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมศาลา สมัยสามัญ สมัยที ๒ ครั้งที ๑ ประจำปี ๒๕๕๕

๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี ๒๕๕๕

๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมศาลา สมัยวิสามัญที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๕

๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมศาลา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที ๑ ประจำปี ๒๕๕๕

๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เรื่อง การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมศาลา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๕

๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมศาลา สมัยสามัญที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๕

๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมศาลา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๕

๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๔ เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมศาลา สมัยวิสามัญที่ ๓ ครั้งที ๑ ประจำปี ๒๕๕๔

๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๔ เรื่อง เรียกประชุมสภาองคืการบริหารส่วนตำบลธรรมศาลา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๔

๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๔ เรื่อง การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมศาลา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๔

๗ ธันวาคม ๒๕๕๔ เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมศาลา สมัยสามัญที่ ๔ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๔

๒ ธันวาคม ๒๕๕๔ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมศาลา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๔

๒ ธันวาคม ๒๕๕๔ เรื่อง การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมศาลา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๕

๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๔ เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมศาลา สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๔

๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๔ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมศาลา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๔

๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๔ เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมศาลา สมัยสามัญที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๔

๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมศาลา สมัยสามัญที่ ๔ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๔

๕ สิงหาคม ๒๕๕๔ เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมศาลา สมัยสามัญที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๔

๒ สิงหาคม ๒๕๕๔ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมศาลา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๔

๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔ เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมศาลา สมัยสามัญที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๔

๗ กรกฎาคม ๒๕๕๔ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมศาลา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๔

๗ กรกฎาคม ๒๕๕๔ เรื่อง การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมศาลา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๔

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๔ เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมศาลา

๘ มิถุนายน ๒๕๕๔ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมศาลา สมัยสามัญ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๔

๒๑ มีนาคม ๒๕๕๔ เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมศาลา

๑๘ มีนาคม ๒๕๕๔ เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมศาลา

๑๕ มีนาคม ๒๕๕๔ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมศาลา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๔

๑๕ มีนาคม ๒๕๕๔ เรื่อง การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมศาลา

๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี ๒๕๕๔

๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมศาลา

๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมศาลา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๔

๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เรื่อง การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมศาลา

๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมศาลา

๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ เรื่อง การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมศาลา

๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมศาลา

๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมศาลา

๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๓ เรื่อง การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมศาลา

๖ สิงหาคม ๒๕๕๓ เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมศาลา

๓ สิงหาคม ๒๕๕๓ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมศาลา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๕๓

๓ สิงหาคม ๒๕๕๓ เรื่อง การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมศาลา

๑๑  มิถุนายน ๒๕๕๓ เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมศาลา

๘ มิถุนายน ๒๕๕๓ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมศาลา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๓

๑๒ เมษายน ๒๕๕๓ เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมศาลา

๗ เมษายน ๒๕๕๓ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมศาลา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๓

๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมศาลา

๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี ๒๕๕๓

๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมศาลา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๓

๒๒ มกราคม ๒๕๕๓ เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมศาลา

๑๙ มกราคม ๒๕๕๓ เรื่อง เีรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมศาลา

๑๙ มกราคม ๒๕๕๓ เรื่อง การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมศาลา

๔ ธันวาคม ๒๕๕๒ เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมศาลา

๑ ธันวาคม ๒๕๕๒ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมศาลา

๑ ธันวาคม ๒๕๕๒ เรื่อง การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมศาลา

๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมศาลา

๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ เรื่อง การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมศาลา 

 

Last Updated on Tuesday, 30 April 2013 10:38
 
Banner

Copyright ? 2009 Thammasala Subdistric Administrative Organization. All Rights Reserved.
Contact Us: admin@thammasala.go.th Tel:034-900-838 fax:034-900-839

Mobile 081-857-5556

 

Google Search

April 2021
MTWTFSS
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930