Home ประชาสัมพันธ์
PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Tuesday, 20 June 2017 00:00

      

                                                      *********

                           ธ ทรงเป็นพระมิ่งขวัญอันยิ่งใหญ่ ธ ทรงเป็นหลักชัยอันสูงค่า

                         ธ ทรงเป็นร่มโพธิ์ไทร เหล่าประชา ธ ทรงเป็นมหาราชา "ภูมิพล"

                        ธ ทรงเป็นยิ่งกว่ามหากษัตริย์..........ดังร่มฉัตรปกเกล้าชาวสยาม

                     ทั่วโลกซ้องระบือเลื่องลือนาม.......ขอเดินตามรอยพระบาทองค์ภูมิพล

                                                      *********


ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

ข้าพพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร สมาชิก ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนคำบลธรรมศาลา

**************************************************************************                                


                                                 "...แจ้งหมายเลขโทรศัพท์พื้นฐาน..."

           "...อบต.ธรรมศาลา.."ได้เปิดให้ใช้บริการในวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เป็นต้นไป..."

   ๑.ที่ทำการ อบต.ธรรมศาลา

     โทรศัพท์ ๐๓๔ ๙๐๐ ๘๓๘   โทรสาร ๐๓๔ ๙๐๐ ๘๓๙

 ๒.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

 โทรศัพท์ ๐๓๔ ๓๐๕ ๐๗๐

            "...และขอยกเลิก 034 289 739 เนื่องจากมีเหตุขัดข้องไม่สามารถใช้งานได้..."

"... หรือติดต่อผ่านหมายเลขติดต่อชั่วคราว 081 8575 556 // 081 9810 811//  081 9414 377 ..."


           ...จึงประกาศมาเพื่อทราบ...

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๓๒ ลว.๒๑ ส.ค.๖๒) :รับเอกสาร ๒๒ ส.ค. ๖๒ ๑๓.๐๐น.

เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอม ฯ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอม ฯ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๒๙ ลว.๑๔ ส.ค.๖๒) :รับเอกสาร ๑๔ ส.ค. ๖๒ ๑๕.๐๐น.

เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ ..หมู่๕ ฯ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๒๘ ลว.๑๔ ส.ค.๖๒) :รับเอกสาร ๑๔ ส.ค. ๖๒ ๑๐.๓๐น.

เรื่องการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้างโครงการจ้างเหมา ก่อสร้างปรับปรุงถนน แอสฟัลท์ฯ ม.๕

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๒๖ ลว.๙ ส.ค.๖๒) :รับเอกสาร ๑๓ ส.ค. ๖๒ ๑๐.๐๐น.

เรื่องยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๒๗ ลว.๙ ส.ค.๖๒) :รับเอกสาร ๑๓ ส.ค. ๖๒ ๑๐.๐๐น.

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๒๓ ลว.๖ ส.ค.๖๒) :รับเอกสาร ๖ ส.ค. ๖๒ ๑๑.๒๐น.

เรื่องประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จ้างเหมาปรับปรุงถนนฯแอสฟัลท์ฯ

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๑๘ ลว.๒ ส.ค.๖๒) :รับเอกสาร ๒ ส.ค. ๖๒ ๑๑.๔๕น.

เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมา ซ่อมแซมเปลี่ยนวัสดุภายในบ่อบาดาล ม.๑,๕ วิธีเฉพาะเจาะจง

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๑๖ ลว.๒๖ ก.ค.๖๒) :รับเอกสาร ๓๑ ก.ค. ๖๒ ๐๙.๑๐น.

เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน ๒ รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๑๓ ลว.๒๔ ก.ค.๖๒) :รับเอกสาร ๒๔ ก.ค. ๖๒ ๑๓.๕๐น.

เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมา บำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์กีฬาฯ วิธีเฉพาะเจาะจง

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๑๒ ลว.๑๒ ก.ค.๖๒) :รับเอกสาร ๑๘ ก.ค. ๖๒ ๑๐.๐๐น.

เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุตามโครงการ รณรงค์ป้องกันและควบคุมไข้เลือดออกฯ วิธีเฉพาะเจาะจง

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๐๘ ลว.๘ ก.ค.๖๒) :รับเอกสาร ๘ ก.ค. ๖๒ ๑๖.๐๐น.

เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๗ รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๐๕ ลว.๕ ก.ค.๖๒) :รับเอกสาร ๘ ก.ค. ๖๒ ๑๔.๔๐น.

เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  จำนวน ๑ รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๐๕ ลว.๕ ก.ค.๖๒) :รับเอกสาร ๘ ก.ค. ๖๒ ๑๔.๔๐น.

เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างห้องน้ำ ฯ วิธีเฉพาะเจาะจง

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๙๙ ลว.๑ ก.ค.๖๒) :รับเอกสาร ๒ ก.ค. ๖๒ ๑๔.๑๒น.

เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์กีฬา พร้อมติดตั้งฯ จำนวน ๗ รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๙๙ ลว.๑ ก.ค.๖๒) :รับเอกสาร ๒ ก.ค. ๖๒ ๑๔.๑๒น.

เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมฯ จำนวน ๑๑ รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง

NEWS!! (รับเอกสาร :๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓:๓๐)

ประชาสัมพันธ์รายงานทางการเงิน ไตรมาสที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๙๖ ลว.๒๖ มิ.ย.๖๒) :รับเอกสาร ๒๖ มิ.ย. ๖๒ ๑๑.๔๕น.

เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการฯ  วิธีเฉพาะเจาะจง

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๙๔ ลว.๑๗ มิ.ย.๖๒) :รับเอกสาร ๑๘ มิ.ย. ๖๒ ๑๖.๑๕น.

เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ฯ  วิธีเฉพาะเจาะจง

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๙๒ ลว.๑๔ มิ.ย.๖๒) :รับเอกสาร ๑๗ มิ.ย. ๖๒ ๐๙.๒๘น.

เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่๑ ฯ วิธีเฉพาะเจาะจง

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๙๐ ลว.๖ มิ.ย.๖๒) :รับเอกสาร ๑๐ มิ.ย. ๖๒ ๑๑.๒๘น.

เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมจำนวน 8 รายการฯ วิธีเฉพาะเจาะจง

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๘๑ ลว.๒๓ พ.ค.๖๒) :รับเอกสาร ๒๔ พ.ค. ๖๒ ๑๔.๐๐น.

เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาต่อเติมห้องทำงานส่วนหน้าฯ วิธีเฉพาะเจาะจง

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๘๒ ลว.๒๓ เม.ย.๖๒) :รับเอกสาร ๒๔ เม.ย. ๖๒ ๑๔.๐๐น.

เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงอาคารด้านหลังสำนักงานฯ วิธีเฉพาะเจาะจง

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๗๐ ลว.๒ พ.ค.๖๒) :รับเอกสาร ๓ พ.ค. ๖๒ ๑๕.๐๐น.

เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาล้างเป่าท่อเมนประปาฯ หมู่ ๕ จำนวน ๙แห่ง วิธีเฉพาะเจาะจง

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๖๘ ลว.๒๕ เม.ย.๖๒) :รับเอกสาร ๒๙ เม.ย. ๖๒ ๑๑.๒๕น.

เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อที่รองรับขยะมูลฝอยฯ วิธีเฉพาะเจาะจง

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๖๖ ลว.๒๕ เม.ย.๖๒) :รับเอกสาร ๒๖ เม.ย. ๖๒ ๑๔.๐๐น.

เรื่องยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการจ้างเหมาซ่อมแซมฯ

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๖๗ ลว.๒๕ เม.ย.๖๒) :รับเอกสาร ๒๖ เม.ย. ๖๒ ๑๔.๐๐น.

เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ ฯ วิธีเฉพาะเจาะจง

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๖๑ ลว.๑๐ เม.ย.๖๒) :รับเอกสาร ๑๑ เม.ย. ๖๒ ๑๓.๐๐น.

เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเปลี่ยนวัสดุภายในหอถังประปา วิธีเฉพาะเจาะจง

(ไม่มีบันทึกกองคลัง ) แจ้งประกาศ ๔ เม.ย. ๖๒ : ๐๙.๐๐น.

ประชาสัมพันธ์รายงานทางการเงิน ไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๕๓ ลว.๒๙ มี.ค.๖๒) :รับเอกสาร ๒ เมย.๖๒ ๑๑.๐๒น.

เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคอมพิวเตอร์ฯ,เครื่องสำรองไฟฯ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๕๓ ลว.๒๙ มี.ค.๖๒) :รับเอกสาร ๒ เมย.๖๒ ๑๑.๐๒น.

เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปริ้นเตอร์ HP ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๕๒ ลว.๒๕ มี.ค.๖๒) :รับเอกสาร ๒๘มีค๖๒ ๙.๓๐น.

เรื่องยกเลิกผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน ๒ รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๔๘ ลว.๒๑ มี.ค.๖๒) :๑๔.๔๕น.

เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน ๑ รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๔๕ ลว.๑๕ มี.ค.๖๒) :๑๕มีค๖๒ ๑๔.๔๕น.

เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเปลี่ยนวัสดุภายในหอถังประปาฯ ม.๓ วิธีเฉพาะเจาะจง

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๔๕ ลว.๑๕ มี.ค.๖๒) :๑๕มีค๖๒ ๑๔.๔๕น.

- เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อคอมพิวเตอร์ฯ เครื่องสำรองไฟฯ วิธีเฉพาะเจาะจง 

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๔๒ ลว.๑๑ มี.ค.๖๒) :รับเอกสาร ๑๒มีค๖๒ ๙.๐๐น.

เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน ๔๐ รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๔๒ ลว.๑๑ มี.ค.๖๒) :รับเอกสาร ๑๒มีค๖๒ ๙.๐๐น.

- เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อมาตรวัดน้ำ(มิเตอร์น้ำ) จำนวน ๓ รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๔๒ ลว.๑๑ มี.ค.๖๒) :รับเอกสาร ๑๒มีค๖๒ ๙.๐๐น.

เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่พร้อมล้างทำความสะอาดเครื่องพ่นหมอกควันฯ วิธีเฉพาะเจาะจง

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๔๒ ลว.๑๑ มี.ค.๖๒) :รับเอกสาร ๑๒มีค๖๒ ๙.๐๐น.

- เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงินค่ามูลฝอย จำนวน ๑๕,๐๐๐ ฉบับ วิธีเฉพาะเจาะจง

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๓๗ ลว.๕ มี.ค.๖๒) :๑๕.๑๐น.

เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๓๗ ลว.๕ มี.ค.๖๒) :๑๕.๑๐น.

- เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๗ รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๓๓ ลว.๒๒ ก.พ.๖๒) :๑๕.๓๐น.

เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อชุดดรัม เครื่องปริ้นเตอร์รุ่น OKI-410d จำนวน ๑ ชุด วิธีเฉพาะเจาะจง

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๓๓ ลว.๒๒ ก.พ.๖๒) :๑๕.๓๐น.

- เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่ ปริ้นเตอร์รุ่น HP deskjet ๑๑๐ ฯ วิธีเฉพาะเจาะจง

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๓๐ ลว.๑๔ ก.พ.๖๒) :๑๕.๓๕น.

เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา เหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์คัดแยกขยะก่อนทิ้ง จำนวน ๙ ผืน

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๒๘ ลว.๘ ก.พ.๖๒) :๑๕.๑๐น.

ประกาศ ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกผู้เสนอราคาซื้อวัสดุคอมฯ จำนวน ๔ รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๒๘ ลว.๘ ก.พ.๖๒) :๑๕.๑๐น.

เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน ๔ รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๒๔ ลว.๕ ก.พ.๖๒) :๑๕.๓๐น.

เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม จำนวน ๑๕ ลัง วิธีเฉพาะเจาะจง

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๒๔ ลว.๕ ก.พ.๖๒) :๑๕.๓๐น.

เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน ๘ รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๒๑ ลว.๓๑ ม.ค.๖๒) :๑๖.๐๐น.

เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่ Printer HP๑๑๐ จำนวน ๔ รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๙ ลว.๓๐ ม.ค.๖๒) :๑๖.๐๐น.

เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ อัน วิธีเฉพาะเจาะจง

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๙ ลว.๓๐ ม.ค.๖๒) :๑๖.๐๐น.

เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๗ ลว.๒๔ ม.ค.๖๒) :๑๕.๐๐น.

เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาทำตรายาง จำนวน ๕ อัน วิธีเฉพาะเจาะจง

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๗ ลว.๒๔ ม.ค.๖๒) :๑๕.๐๐น.

เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษารถขยะทะเบียน ๘๙-๕๓๗๐ ฯ วิธีเฉพาะเจาะจง

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๓ ลว.๒๒ ม.ค.๖๒) :รับเอกสาร ๒๓ ม.ค.๖๒ เวลา-๐๙.๓๐น.

เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุจำนวน ๙ รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๓ ลว.๒๒ ม.ค.๖๒) :รับเอกสาร ๒๓ ม.ค.๖๒ เวลา-๐๙.๓๐น.

เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเปลี่ยนวัสดุภายในหอถังประปาฯ วิธีเฉพาะเจาะจง

NEWS!! (ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมศาลา ลว.๑๔ ม.ค.๖๒) :๑๔.๒๕น.

ประชาสัมพันธ์รายงานทางการเงิน ไตรมาสที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

NEWS!! (ตามรายงานตรวจสอบรายงานการเงิน สตง.จังหวัดนครปฐม ลว.๑๔ ม.ค.๖๒) :๑๔.๒๕น.

ประชาสัมพันธ์รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน อบต.ธรรมศาลา ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๗ ลว.๙ ม.ค.๖๒) :รับเอกสาร ๑๐ ม.ค.๖๒ เวลา-๑๓.๓๐น.

เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ กบ186ฯ วิธีเฉพาะเจาะจง

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๗ ลว.๙ ม.ค.๖๒) :รับเอกสาร ๑๐ ม.ค.๖๒ เวลา-๑๓.๓๐น.๑๓.๓๐น.

เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเหล็กครอบแบตฯ วิธีเฉพาะเจาะจง

(ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๒๐๒ ลว.๒๗ ธ.ค.๖๑) :๑๑.๐๐น.

เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การชำระภาษีฯ วิธีเฉพาะเจาะจง

(ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๒๐๒ ลว.๒๗ ธ.ค.๖๑) :๑๑.๐๐น.

เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพฯ วิธีเฉพาะเจาะจ

(ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๒๐๑ ลว.๒๔ ธ.ค.๖๑) :๑๖.๒๕น.

เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน ๒ เครื่อง วิธีเฉพาะเจาะจง

(ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๙๙ ลว.๑๘ ธ.ค.๖๑) :รับเอกสาร ๑๙ธค.๖๑-๐๙.๐๔น.

เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา จำหน่ายเศษซากพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่่อมสภาพฯ วิธีเฉพาะเจาะจง

(ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๙๗ ลว.๑๘ ธ.ค.๖๑) :รับเอกสาร ๑๘ธค.๖๑-๐๙.๐๔น.

เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเกลียวตัวล็อคปิดท้ายรถบรรทุกขยะมูลฝอยฯ วิธีเฉพาะเจาะจง

(ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๙๒ ลว.๑๓ พ.ย.๖๑) :รับเอกสาร ๑๔ธค.๖๑-๐๙.๐๔น.

เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเปลี่ยนวัสดุภายในหอถังประปาและภายในบ่อบาดาล ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๘๓ ลว.๒๒ พ.ย.๖๑) :๑๔.๓๔น.

เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ขนาด ๑๒โวลต์ ๘๕แอมป์ ๒ลูก โดยวิธีขายทอดตลาด

(ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๗๗ ลว.๑๕ พ.ย.๖๑) :๑๔.๐๐น.

เรื่องขายทอดตลาดเศษซากพัสดุ ครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพพร้อมรื้อถอนทรัพย์สิน โดยวิธีขายทอดตลาด

(ตามบันทึกกองคลัง นฐ ๗๔๘๐๒/๑๗๖ ลว.๑๕ พ.ย.๖๑) :๑๑.๒๓น.

ประกาศเรื่อง ริบหลักประกันสัญญา

(ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑

(ตามบันทึกกองคลัง นฐ ๗๔๘๐๒/๑๗๑ ลว.๘ พ.ย.๖๑) :๑๖.๑๕น.

ประกาศเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาขายทอดตลาด

(ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๖๘ ลว.๕ พ.ย.๖๑) :๑๑.๔๐น.

เรื่องแก้ไขประกาศ การจำหน่ายเศษซากพัสดุ ครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ โดยวิธีขายทอดตลาด

(ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๖๕ ลว.๓๐ ต.ค.๖๑) :๑๓.๓๐น.

เรื่องการจำหน่ายเศษซากพัสดุ ครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ โดยวิธีขายทอดตลาด

(ตามหนังสือเผยแพร่และเรียนเชิญประชาชนในพื้นที่ ลว.๑๒ ต.ค.๖๑)แจ้งประกาศเวลา :๑๓.๔๕น.

เรื่องขอเชิญร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็นต่อโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องหันตลิ่ง ฯ หมู่ ๕

(ตามหนังสือรับที่ ๑๕๕๑ ลว.๒ ต.ค.๖๑) แจ้งประกาศเวลา:๑๓.๔๕น.

เรื่องขอความอนุเคราะห์เผยแพร่และรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

(ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๑/ว๒๓๐ เรื่องขอส่งประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพันกงานจ้าง ลว.๒๖ ต.ค.๖๑)

แจ้งประกาศเมื่อ๒๙ตค.๖๑ :๑๐.๓๕น.- ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง

(ตามบันทึกกองคลัง นฐ ๗๔๘๐๒/๑๖๒ ลว.๒๕ ต.ค.๖๑) :๑๕.๕๕น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาสถานที่รับทิ้งขยะและกำจัดขยะฯ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

(ตามบันทึกกองคลัง นฐ ๗๔๘๐๒/๑๖๑ ลว.๒๔ ต.ค.๖๑) :๑๕.๔๕น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาคนงานเก็บขยะประจำท้ายรถขยะฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล จำนวน ๒ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(ตามบันทึกกองคลัง นฐ ๗๔๘๐๑/๔๓๐ ลว.๑๙ต.ค.๖๑) :๐๙.๐๐น.

การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปี ๒๕๖๓

การรับลงทะเบียนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปี ๒๕๖๒

(ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมศาลา ลว.11 ต.ค.๖๑) :๑๓.๔๕น.

ประชาสัมพันธ์รายงานทางการเงิน และรายงานต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

(ตามบันทึกกองคลัง นฐ ๗๔๘๐๒/๑๕๘ ลว.๑๑ ต.ค.๖๑) :๑๐.๑๕น.

ประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาสถานที่รับทิ้งขยะและกำจัดขยะ ครั้งที่ ๒ ฯ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(ตามบันทึกกองคลัง นฐ ๗๔๘๐๒/๑๕๗ ลว.๑๐ ต.ค.๖๑) :๑๕.๒๐น.

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาสถานที่รับทิ้งขยะและกำจัดขยะฯ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมศาลา ลว.10 ต.ค.๖๑) :๐๙.๑๕น.

ประชาสัมพันธ์รายงานทางการเงิน ไตรมาสที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

(ตามบันทึกกองคลัง นฐ ๗๔๘๐๒/๑๔๑ ลว.๒๖ ก.ย.๖๑) :๑๓.๕๕น.

ประกวดราคาจ้างโครงการการจ้างเหมาสถานที่รับทิ้งขยะและกำกัดขยะฯ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(ตามบันทึกกองคลัง นฐ ๗๔๘๐๒/๑๔๓ ลว.๒๖ ก.ย.๖๑) :๑๓.๕๕น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ น้ำมันเบนซิน ๙๑ ๙๕ ดีเซลและน้ำมันหล่อลื่นฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ น้ำมันเบนซิน ๙๑ ๙๕ ดีเซลและน้ำมันหล่อลื่นฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ น้ำมันเบนซิน ๙๑ ๙๕ ดีเซลและน้ำมันหล่อลื่นฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กปฐมวัยฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการสถานที่รับทิ้งขยะและกำจัดขยะมูลฝอยฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(ตามบันทึกกองคลัง นฐ ๗๔๘๐๒/๑๓๘ ลว.๒๕ ก.ย.๖๑) :๑๕.๑๐น.

ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง และราคาการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาสถานที่รับทิ้งขยะฯ E-bidding

- ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง และราคาการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กปฐมวัย

(ตามบันทึกกองคลัง นฐ ๗๔๘๐๒/๑๓๗ ลว.๒๔ ก.ย.๖๑) :๑๔.๓๕น.

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

(ตามบันทึกกองคลัง นฐ ๗๔๘๐๒/๑๓๕ ลว.๒๐ ก.ย.๖๑) :๑๓.๑๐น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ ๘๕ แอมป์ ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มแก้วพลาสติก จำนวน ๒๐ ลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ จำนวน ๑ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(ตามบันทึกกองคลัง นฐ ๗๔๘๐๒/๑๓๓ ลว.๑๘ ก.ย.๖๑) :๑๔.๐๐น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน ๓๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(ตามบันทึกกองคลัง นฐ ๗๔๘๐๒/๑๓๑ ลว.๑๔ ก.ย.๖๑) :๑๕.๑๕น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(ตามบันทึกกองคลัง นฐ ๗๔๘๐๒/๑๓๐ ลว.๑๔ ก.ย.๖๑) :๐๙.๓๕น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ ๑ และสำรองไฟ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(ตามบันทึกกองคลัง นฐ ๗๔๘๐๒/๑๒๖ ลว.๑๐ ก.ย.๖๑) :๑๔.๑๕น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเปลี่ยนวัสดุภายในหอถัง ม.๑,ม.๒ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(ตามบันทึกกองคลัง นฐ ๗๔๘๐๒/๑๒๔ ลว.๔ ก.ย.๖๑) :๑๒.๐๐น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(ตามบันทึกกองคลัง นฐ ๗๔๘๐๒/๑๒๑ ลว.๓๑ ส.ค.๖๑) :๑๖.๓๐น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ยนแบตเตอร์รี่เครื่องสำรองไฟ จำนวน ๒ ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ยนแบตเตอร์รี่เครื่องสำรองไฟ จำนวน ๑ ก้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(ตามบันทึกกองคลัง นฐ ๗๔๘๐๒/๑๑๘ ลว.๒๙ ส.ค.๖๑) :๑๔.๔๐น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุตามโครงการดูแลรักษาพัฒนาสิ่งแวดล้อม Big Cleaning Day จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อนำ้มันดีเซล ชนิดธรรมดา และนำ้มันเบนซิน ๙๕ แก๊สโซฮอล์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(ตามบันทึกกองคลัง นฐ ๗๔๘๐๒/๑๑๔ ลว.๒๒ ส.ค.๖๑) :รับเอกสาร ๒๓ สค.๖๑ ๐๘.๓๐น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๕๐๐ โด๊ส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อทรายกำจัดยุงลูกน้ำยุงลาย จำนวน ๓,๗๕๐ ซอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(ตามบันทึกกองคลัง นฐ ๗๔๘๐๒/๑๑๐ ลว.๑๗ ส.ค.๖๑) :๑๓.๔๕น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(ตามหนังสือรับที่ ๑๒๖๖ ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๖๑ เวลา ๐๙.๔๐ น.) 

- ขอความอนุเคราะห์ฝาก Uniform Resource Loacal :URL http://ssru.ac.th เพื่อเข้าถึงผ่านระบบ internet

(ตามบันทึกกองคลัง นฐ ๗๔๘๐๒/๑๐๒ ลว.๘ ส.ค.๖๑) :๑๖.๒๐น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล วันแม่แห่งชาติ จำนวน ๘ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(ตามบันทึกกองคลัง นฐ ๗๔๘๐๒/๙๗ ลว.๓๑ ก.ค.๖๑) :๑๔.๔๕น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันดีเซล ชนิดธรรมดา และนำ้มันเบนซิน ๙๕ แก๊สโซฮอล์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อที่รองรับขยะมูลฝอย ขนาด ๒๐๐ ลิตรพร้อมสกรีน จำนวน ๕๐ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(ตามบันทึกกองคลัง นฐ ๗๔๘๐๒/๙๖ ลว.๒๕ ก.ค.๖๑) :๑๔.๔๐น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนราชการ กฉ ๔๗๓ นฐ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(ตามบันทึกกองคลัง นฐ ๗๔๘๐๒/๙๐ ลว.๑๖ ก.ค.๖๑) :๑๖.๑๖น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลขนาด ๑.๒๐x๒.๔๐ เมตร จำนวน ๑ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อธงอักษรพระปรมาภิไธย ว.ป.ร.ขนาด ๐.๘๐x๑.๒๐ ซม. จำนวน ๕๐ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(ตามบันทึกกองคลัง นฐ ๗๔๘๐๒/๘๕ ลว.๖ ก.ค.๖๑) :๑๔.๓๐

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ จำนวน ๔ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เก็บเอกสารชนิดบานเลื่อนขนาด ๔ ฟุต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม (แก้วพลาสติก) จำนวน ๒๐ ลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(ตามบันทึกสำนักงานปลัด นฐ ๗๔๘๐๑/๒๙๕ ลว.๔ ก.ค.๖๑) แจ้งประกาศ ๖ ก.ค. ๖๑ :๑๔.๑๕น.

ประกาศรายงานผลรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

(ไม่มีบันทึกกองคลัง ) แจ้งประกาศ ๓ ก.ค. ๖๑ : ๑๓.๓๕ น.

ประชาสัมพันธ์รายงานทางการเงิน ไตรมาสที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

(ตามบันทึกกองคลัง นฐ ๗๔๘๐๒/๗๕ ลว.๒๖ มิ.ย.๖๑) แจ้งประกาศ ๒๗ มิ.ย. ๖๑

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าเต็นท์ จำนวน ๒ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(ตามบันทึกกองคลัง นฐ ๗๔๘๐๒/๗๖ ลว.๒๗มิ.ย.๖๑)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อทรายกำจัดยุงลายฯ นำยาพ่นหมอกควันฯ สเปรย์ฉีดยุงฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(ตามหนังสือรับที่ ๕๗๓  ลว.๑๐ เม.ย.๖๑ เวลา ๑๐.๓๑ น.แจ้งประกาศ ๒๖ มิ.ย.๖๑ เวลา ๑๑.๑๕น.)

ประกาศกรมส่งเสริมฯ เรื่อง แสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปรงใสในการบริหารงาน

(ตามบันทึกกองคลัง นฐ ๗๔๘๐๒/๗๔ ลว.๒๒ มิ.ย.๖๑)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ๓ ป้ายและ ๑ ผืน ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(ตามบันทึกกองคลัง นฐ ๗๔๘๐๒/๗๓ ลว.๒๐ มิ.ย.๖๑)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนวัสดุภายในหอถังประปา และเป่าท่อเมน ม.๒และ ม.๕ ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(ตามบันทึกกองคลัง นฐ ๗๔๘๐๒/๖๐ ลว.๔ มิ.ย.๖๑)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ กบ ๑๘๖ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(ตามบันทึกกองคลัง นฐ ๗๔๘๐๒/๕๗ ลว.๓๑ พ.ค.๖๑)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องสูบน้ำชนิดใต้ดิน ขนาด ๗.๕HP ไฟ ๓๘๐V ฯ จำนวน ๖ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(ตามบันทึกกองคลัง นฐ ๗๔๘๐๒/๕๖ ลว.๓๐ พ.ค.๖๑)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเปลี่ยนชุดผ้าดิสเบรค กบ-๑๘๖ นครปฐมฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(ตามบันทึกกองคลัง นฐ ๗๔๘๐๒/๕๓ ลว.๒๕ พ.ค.๖๑)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(ตามบันทึกกองคลัง นฐ ๗๔๘๐๒/๕๒ ลว.๒๒ พ.ค.๖๑)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(ตามบันทึกกองคลัง นฐ ๗๔๘๐๒/๔๘ ลว.๑๖ พ.ค.๖๑)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล จำนวน ๕ ผืนฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ รสจืดฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัยฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(ตามบันทึกกองคลัง นฐ ๗๔๘๐๒/๔๗ ลว.๑๐ พ.ค.๖๑)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒ รายการพร้อมค่าแรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเครื่อง ๔T๐.๘๐ ลิตร จำนวน ๑ กระป๋อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่น ๆ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(ตามบันทึกกองคลัง นฐ ๗๔๘๐๒/๔๕ ลว.๙ พ.ค.๖๑)

ประกาศเปิดเผยราคากลาง (ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง จัดซื้อจัดเครื่องสูบน้ำใต้ดินขนาด ๗.๕ HP จำนวน ๖ เครื่อง

(ตามบันทึกกองคลัง นฐ ๗๔๘๐๒/๔๓ ลว.๘ พ.ค.๖๑)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมางานบริการจัดทำป้ายไวนิล เจาะตาไก่และติดโครงไม้ จำนวน 2ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หน่วยความจำ DDR๒ จำนวน ๒ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(ตามบันทึกกองคลัง นฐ ๗๔๘๐๒/๓๗ ลว.๒ พ.ค.๖๑)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ FUJI XEROX p๓๕๕d จำนวน ๒ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน ๗ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(ตามบันทึกกองคลัง นฐ ๗๔๘๐๒/๓๑ ลว.๒๔ เมย. ๖๑)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำภาชนะรวบรวมขยะอันตรายโครงสร้างเป็นเหล็ก มีหลังคาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลตามโครงการรณรงค์คัดแยกขยะและมูลฝอยฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(ตามบันทึกกองคลัง นฐ ๗๔๘๐๒/๑๒๒ ลว.๑๘เม.ย.๖๑)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปา จำนวน ๑๘,๐๐๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(ตามบันทึกกองคลัง นฐ ๗๔๘๐๒/๑๒๓ ลว.๙ เม.ย.๖๑)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุฯ ช่วงเทศกาลสำคัญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุงานบ้านงานครัวจำนวน ๙ รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องสำรองไฟ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้สำนักงานจำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(ตามบันทึกกองคลัง นฐ ๗๔๘๐๒/๑๑๑ ลว.๒๙ มี.ค.๖๑)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช็คระยะ และเปลี่ยนถ่ายของเหลวฯ รถขยะฯ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กปฐมวัย เดือนเมษายน ๒๕๖๑ จำนวน ๕๕ คน ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(ตามบันทึกกองคลัง นฐ ๗๔๘๐๒/๑๐๖ ลว.๒๖ มี.ค.๖๑)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช็คระยะ ๘๐,๐๐๐ กม.เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ของเหลว น้ำและน้ำมัน สลับล้อยาง ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลขนาด ๑.๒๐x๒.๔๐ เมตรพร้อมโครงไม้จำนวน ๓ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำตรายางจำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(ตามบันทึกกองคลัง นฐ ๗๔๘๐๒/๙๔ ลว.๒๑ มี.ค.๖๑)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุจำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(ตามบันทึกกองคลัง นฐ ๗๔๘๐๒/๘๔ ลว.๑๓ มี.ค.๖๑)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)ขนาด ๑๘,๐๐๐ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเปลี่ยนวัสดุภายในหอถังประปาและภายในบ่อบาดาล ม.๒ ม,๓ ม.๕ จำนวน ๔ บ่อ โดยวิธีเจาะจง

(ตามบันทึกกองคลัง นฐ ๗๔๘๐๒/๗๘ ลว.๒๘ ก.พ.๖๑)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถขยะ ทะเบียน ๘๙-๕๓๗๐ นครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันดีเซล ชนิดธรรมดา และน้ำมันเบนซิน ๙๕ แก๊สโซฮอล์ โดยวิธีเจาะจง

(ตามบันทึกกองคลัง นฐ ๗๔๘๐๒/๗๐ ลว.๒๐ ก.พ.๖๑)

๑.ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจำนวน  ๖ โครงการ

-โครงการ จ้างเหมาซ่อมแซมรถดูดสิ่งปฏิกูล

-โครงการ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ

-โครงการ จ้างเหมาซ่อมเครื่อมพิมพ์ HP Laserjet ๑๐๑๐

-โครงการ จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน ๑ งาน

-โครงการ ซื้อวัสดุไฟฟ้า และวิทยุจำนวน  ๑๕ รายการ

(ตามบันทึกกองคลัง นฐ ๗๔๘๐๒/๗๑ ลว.๒๐ ก.พ.๖๑)

.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน ๗ โครงการ

-โครงการ จ้างเหมาซ่อมแซมรถดูดสิ่งปฏิกูล

-โครงการ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ

-โครงการ จ้างเหมาจัดทำรายงานผลปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๖๐

-โครงการ จ้างเหมาล้างปรับเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน ๑ งาน

-โครงการ ซื้อวัสดุไฟฟ้า และวิทยุจำนวน  ๑๕ รายการ

-โครงการ จัดซื้อน้ำดื่มแก้วพลาสติก จำนวน ๒๐ ลัง

-โครงการ จ้างเหมาซ่อมเครื่องพิมพ์ HP Laserjet ๑๐๑๐

***********************************************************

๑.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถดูดสิ่งปฏิกูล ๕ รายการ วิธีเจาะจง (ตามบันทึกกองคลัง นฐ ๗๔๘๐๒/๕๖ ลว.๑๓ ก.พ.๖๑)

๒.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน ๕ รายการ วิธีเจาะจง (ตามบันทึกกองคลัง นฐ ๗๔๘๐๒/๕๖ ลว.๑๓ ก.พ.๖๑)

๓.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำรายงานผลประจำปีฯ ๑,๑๑๒ รายการ วิธีเจาะจง (ตามบันทึกกองคลัง นฐ ๗๔๘๐๒/๕๖ ลว.๑๓ ก.พ.๖๑)

๔.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเครื่องพิมพ์ HP๑๐๑๐  วิธีเจาะจง (ตามบันทึกกองคลัง นฐ ๗๔๘๐๒/๕๖ ลว.๑๓ ก.พ.๖๑)

๕.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุจำนวน ๑๕ รายการ วิธีเจาะจง (ตามบันทึกกองคลัง นฐ ๗๔๘๐๒/๕๖ ลว.๑๓ ก.พ.๖๑)

๖.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างล้างเครื่องปริ้นเตอร์ OKi B๑๐d จำนวน ๑ งาน วิธีเจาะจง (ตามบันทึกกองคลัง นฐ ๗๔๘๐๒/๕๖ ลว.๑๓ ก.พ.๖๑)

***********************************************************


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมฯ ๗ รายการ วิธีเจาะจง (ตามบันทึกกองคลัง นฐ ๗๔๘๐๒/๓๒ ลว.๒๙ มค.๖๑)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ยนแบตเตอร์รี่เครื่องสำรองไฟ ๓ เครื่อง (ตามบันทึกกองคลัง นฐ ๗๔๘๐๒/๓๒ ลว.๒๙ มค.๖๑)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเปลี่ยนวัสดุภายในหอถังและบ่อบาดาล ม.๑,๓, ๕ วิธีเจาะจง (ตามบันทึกกองคลัง นฐ ๗๔๘๐๒/๓๒ ลว.๒๙ มค.๖๑)

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.๓ บริเวณหอถังศาลเจ้าหลวงพ่อโตฯ (ตามบันทึกกองคลัง นฐ ๗๔๘๐๒/๒๔ ลว. ๒๓ มค. ๖๑)

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.๕ บริเวณโครงการเดิม บริเวณบ้านนายเดือนฯ (ตามบันทึกกองคลัง นฐ ๗๔๘๐๒/๒๔ ลว. ๒๓ มค. ๖๑)

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.๕ บริเวณโครงการเดิม บริเวณบ้านนายมนัสฯ (ตามบันทึกกองคลัง นฐ ๗๔๘๐๒/๒๔ ลว. ๒๓ มค. ๖๑)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง ๕ รายการ (ตามบันทึกกองคลัง นฐ ๗๔๘๐๒/๒๕ ลว. ๒๓ มค. ๖๑)


ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ตามบันทึกกองคลัง นฐ๗๔๘๐๒/๑๙ ลว.๑๙ มค.๖๑)
ประกาศผู้ชนะโครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างและโครงการจ้างพิมพ์ใบเสร็จฯ (ตามบันทึกข้อความกองคลัง นฐ.๗๔๐๒/๕ ลว.๘ มกราคม ๒๕๖๑) 
ประกาศแสดงสถานะการเงิน และรายงานต่าง ๆ ประจำปีงบ ๒๕๖๐ (ลงเมื่อ๑๖:๐๐ น. วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐)
ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)จ้างเหมาสถานที่รับทิิ้งขยะและกำจัดฯ(ตามบันทึกข้อความกองคลัง นฐ.๗๔๘๐๒/๑๙๕ ลว.๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐)
การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑..................
เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑...............................

ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างศูนย์เด็กฯ (ตามบันทึกความความกองคลัง นฐ.๗๔๘๐๒/๑๑๑ ลว. ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐)

ประกาศผู้ชนะการสอบราคาจ้างก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๒โครงการ บ้านส่วนใหม่ ม.๕ (ตามบันทึกข้อความกองคลัง นฐ.๗๔๘๐๒/๑๑๐ ลว.๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐)

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2โครงการ บ้านส่วนใหม่ ม.๕ (ตามบันทึกข้อความกองคลัง นฐ.๗๔๘๐๒/๙๙ ลว. ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐)

ประกาศเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านส่วนใหม่ ม.๕ (ตามบันทึกข้อความกองคลัง นฐ.๗๔๘๐๒/๙๔ ลว. ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐)

ประกาศโครงการ จ้างเหมาซ่อมแซมฝาบ่อพักน้ำ คสล.หมู่ที่ 1, 2, 3 และ 5 รวม 15 จุด (ตามบันทึกข้อความกองคลัง นฐ.๗๘๘๐๒/๙๓ ลว.๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐)

ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการ จ้างเหมาฝังท่อระบายน้ำ คสล.ม.๕ (ตามบันทึกข้อความกองคลัง นฐ.๗๔๘๐๒/๘๕ ลว.๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐)

ประกาศรายช่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตหมู่ ๑ ถนนคสล.หมู่ ๒ (ตามบันทึกข้อความกองคลัง นฐ ๗๔๘๐๒/๗๔ ลว.๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐)

ประกาศแก้ไขวันที่ในการซื้อเอกสารสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ ๑,๒ (ตามบันทึกข้อความส่วนการคลัง นฐ๗๔๘๐๒/๖๖ ลว.๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐)

ประกาศเปิดเผยราคากลาง สอบราคาจ้าง้โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ (ตามบันทึกข้อความส่วนการคลัง นฐ ๗๔๘๐๒/๖๔ ลว.๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐)

ประกาศเปิดเผยราคากลาง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ (ตามบันทึกข้อความส่วนการคลัง นฐ ๗๔๘๐๒/๖๔ ลว.๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐)

ประกาศเปิดเผยราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างฯ เครื่องสูบน้ำชนิดใต้ดินฯ (ตามบันทึกข้อความส่วนการคลัง นฐ ๗๔๘๐๒/๑๔ ลว.๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐) 

แก้ไขประกาศ การจำหน่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ โดยวิธีขายทอดตลาด (ตามบันทึกข้อความส่วนการคลัง นฐ ๗๔๘๐๒/๑๑ ลว.๒๔ มกราคม ๒๕๖๐)

ประกาศเรื่อง การจำหน่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ โดยวิธีขายทอดตลาด (ตามบันทึกข้อความส่วนการคลัง นฐ ๗๔๘๐๒/๗ ลว.๑๙ มกราคม ๒๕๖๐)

ประกาศประชาสัมพันธ์งบแสดงฐานะการเงิน และรายงานต่าง ๆ  ประจำปีงบ ๒๕๕๙ ตามบันทึกข้อความส่วนกองคลัง (ลงรับ ๑๒ ตุลาคม ๕๙)

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาที่ทิ้งขยะและกำจัดขยะมูลฝอย ประจำปีงบ ๒๕๖๐ ตามบันทึกข้อความส่วนกองคลัง (ลงรับ ๑๙ กันยายน ๕๙)

ประกาศสอบราคาจ้างโครงการจัดทำข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินด้วยคอมพิวเตอร์ และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ตามบันทึกข้อความส่วนกองคลัง (ลงรับ ๑๔ กรกฎาคม ๕๙)

ประกาศประมูลราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.2 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์) ตามบันทึกข้อความส่วนกองคลัง (ลงรับ ๑๒ กรกฎาคม ๕๙)

ประกาศประมูลจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์) ตามบันทึกข้อความส่วนกองคลัง (ลงรับ ๒๖ พฤษภาคม ๕๙)

ประกาศประมูลราคาก่อสร้างประปาบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ ๒ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์) ตามบันทึกข้อความส่วนกองคลัง (ลงรับ ๒๗ เมษายน ๕๙)

ยกเลิกประกาศ โครงการก่อสร้างประปาบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ ๒ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามบันทึกข้อความส่วนกองคลัง (ลงรับ ๒๒ เมษายน ๕๙)

ยกเลิกประกาศ สอบราคาจ้างโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินด้วยคอมพิวเตอร์ และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ตามบันทึกข้อความส่วนกองคลัง (ลงรับ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๕๙)

**************************************************************************************

สำนักงานทะเบียนพาณิชย์ อบต.ธรรมศาลา ขอประชาสัมพันธ์ ผู้ประกอบกิจการค้า ไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดา

คนเดียว หรือห้างหุ้นส่วนสามัญ หลายคน หรือนิติบุคคล รวมทั้งนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมาย  ที่มีความประสงค์

จะจดทะเบียน พาณิชย์  กรณี ตั้งใหม่, เปลี่ยนแปลง, เลิก, ออกใบแทน, ตรวจเอกสาร, คัดสำเนา, และรับรองเอกสาร

ที่เกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์  ที่มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในเขต อบต.ธรรมศาลา  สามารถติดต่อได้ที่ อบต.ธรรมศาลา

อ.เมือง จ.นครปฐม.....เบอร์โทร ๐๓๔-๙๐๐-๘๓๘ โทรสาร ๐๓๔ ๙๐๐ ๘๓๙

**************************************************************************************

ประกาศ "หากท่านพบเบาะแสการทุจริตหรือส่อไปในทางประพฤติมิชอบ" โปรดแจ้งได้ที่ 

    " ศูนย์ดำรงธรรม อ.เมืองนครปฐม " หรือ " สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดนครปฐม "

**************************************************************************************

                                                                             .....กำหนดการ.....

ภาษีบำรุงท้องที่...                    ที่ดินที่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ ได้แก่ พื้นที่ดิน และพื้นที่ที่เป็นภูเขาหรือที่มีน้ำด้วย 

                                                โดยไม่เป็นที่ดินที่เจ้าของที่ดินได้รับการยกเว้นภาษี หรืออยู่ในเกณฑ์ลดหย่อน.........

กำหนดระยะเวลาในการชำระภาษี... ให้เจ้าของที่ดินชำระภาษีภายในเดือน มกราคม - เมษายน ของทุกปี

กำหนดระยะเวลาในการยื่นแบบ...   เจ้าของป้ายที่มีหน้าที่เสียภาษีป้าย ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย

                                                        ภายใน เดือน มีนาคม ของทุกปี

ภาษีโรงเรือน และที่ดิน...         ทรัพย์สินที่ต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ได้แก่ โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างและที่ดิน

                                                ซึ่งใช้ต่อเนื่่องกับโรงเรือนและิสิ่งปลูกสร้าง นั้น และในปีที่ผ่านมาได้มีการใช้ประโยชน์

                                                ในทรัพย์สินนั้น เช่น ให้เช่าใช้เป็นที่ทำการค้าขาย ที่ไว้สินค้า ที่ประกอบอุตสาหกรรม

                                                ให้ญาติ บิดา มารดา บุตร หรือผู้อื่นผู้อาศัย หรือใช้ประกอบกิจการอื่น ๆ  เพื่อหารายได้

กำหนดระยะเวลาในการยื่นแบบ...   -ให้ยื่นแบบแสดงรายการภายในเดือน กุมภาพันธ์ ของทุกปี

                                                -ให้ชำระภาษีภายใน 30 วัน นับแต่วันถัดจากที่ได้รับแจ้งการประเมิน

*************************************************************************************                                                                                                                                                                                                       

**************************************************************************************

ประกาศ "มท.ได้จัดทำระบบรับเรื่องร้องเรียนงานบริการ เพิ่มช่องทางรับฟัง และเรียนรู้ของผู้รับบริการ

เพื่อนำมาใช้ในการปรับปรุงบริการ  "ผ่านทาง www.ict.moi.go.th 

หรือผ่านศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร บนwebsite  thammasala.go.th............................................

**************************************************************************************

Last Updated on Thursday, 22 August 2019 13:50
 
Banner

Copyright ? 2009 Thammasala Subdistric Administrative Organization. All Rights Reserved.
Contact Us: admin@thammasala.go.th Tel:034-900-838 fax:034-900-839

Mobile 081-857-5556

 

Google Search

August 2019
MTWTFSS
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031