ประวัติ และที่มา ธรรมศาลา Print
Written by Administrator   
Tuesday, 19 May 2015 00:00


ประวัติความเป็นมา
“ธรรมศาลา” :    
                           ตำบลธรรมศาลเป็นที่ตั้งของวัดซึ่งมีเรื่องที่เกี่ยวกับพระยากงพระยาพาน คือพระยาพานได้ครองเมืองศรีวิชัยทรงวิตกว่าการที่พระองค์ทำปิตุฆาตพระราชบิดากับยายหอมจะได้รับสนองกรรมอย่างหนักอันจะเกิดขึ้นแก่พระองค์ทั้งที่มีชีวิตอยู่และกาลสิ้นชีวิตไปจึงได้สำนึกในบาปบุญคุณโทษของตนที่ทำไว้ จึงได้โปรดให้ประชุมพระอรหันต์และพระสงฆ์จากอารามต่างๆได้ปลูกสร้างโรงธรรมขนาดใหญ่ไว้ใกล้เนินหรือถ้ำเพื่อใช้เป็นที่ประชุมสงฆ์และอุทิศโรงธรรมเป็นที่สำหรับพระสงฆ์ไว้แสดงธรรมเพื่อให้กรรมที่ได้ทำปิตุฆาตพระราชบิดากับยายหอมได้เบาบางลงจึงได้เรียกชื่อ "ธรรมศาลา" มาทุกวันนี้

ประวัติความเป็นมาองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมศาลา :
                            สภาตำบลมีการจัดตั้งขึ้นตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 326 ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2515  สภาตำบลธรรมศาลาประกอบด้วย สมาชิกสภาตำบล โดยตำแหน่ง และสมาชิกสภาตำบลจากการเลือกตั้งซึ่งไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคลทำให้การบริหารงาน ไม่สามารถดำเนินไปได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ขาดความคล่องตัวในการบริหารงาน จึงได้มีการปรับฐานะของสภาตำบล และการบริหารงานของสภาตำบล  ให้สามารถรองรับการกระจายอำนาจไปสู่ ชนบทได้มากยิ่งขึ้น รวมทั้งมีการยกฐานะสภาตำบลซึ่งมีรายได้ตามเกณฑ์ที่ กำหนดขึ้นเป็นองค์การบริหาร ส่วนตำบล ซึ่งเป็นราชการส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติ และประกาศใช้ รัฐธรรมนูญแห่งราช อาณาจักรไทยแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2538 และมีการแก้ไขเพิ่มเติมตามบทบัญญัติให้สอดคล้อง และในปี พ.ศ. 2542 ได้มีการแก้ไขเพิ่ม เติมอีก ครั้งหนึ่ง เพื่อวางหลักการจัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามหลักการปกครองตนเองและให้ สอดคล้องกับ เจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่นจึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัติ

        โดยตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล มาตราที่ 40 และมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 บัญญัติให้จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล และให้โอนงบประมาณทรัพย์สิน สิทธิ สิทธิเรียกร้อง หนี้ และเจ้าหน้าที่ของสภาตำบลไปเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบล  

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จึงให้สภาตำบล ธรรมศาลา อำเภอเมือง นครปฐม จังหวัดนครปฐม เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมศาลาในลำดับที่ (452) ประกาศ ณ วันที่ 19 มกราคม พ.ศ.2539 โดย นายบรรหาร ศิลปอาชา (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย) ทั้งนี้ ให้ประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด หกสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป โดยมี นายวีระศักดิ์ จุลนิพิฐวงษ์ กำนันตำบลธรรมศาลาเป็นประธานกรรมการบริหาร โดยตำแหน่ง คนแรก และได้เปลี่ยน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมศาลาเป็น นายสุรชัย  ผลประเสริฐ เป็นคนปัจจุบัน    

ภูมิประเทศ :
                          สภาพโดยทั่วไป  ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบลุ่ม  พื้นดินส่วนใหญ่เป็นดินเหนียว  ดินร่วน  และดินทราย  เหมาะแก่การทำนา  ทำสวนผลไม้  และปลูกพืชผักต่าง ๆ มีคลองพยากงไหลผ่าน

สภาพทั่วไปของตำบล :

                           องค์การบริหารส่วนตำบลธรรมศาลาตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของที่ว่าการอำเภอเมือง อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองประมาณ 5 กม. พื้นที่เป็นที่ราบลุ่มมีคลองธรรมชาติและคลองชลประทานไหลผ่านอันทำให้เหมาะแก่การทำเกษตร ตำบลธรรมศาลามี 7 หมู่บ้าน อยู่ในเขตเทศบาลธรรมศาลาเต็มพื้นที่ 3 หมู่บ้าน นอกเขต 4 หมู่บ้าน

อาณาเขตติดต่อ :

                           ทิศเหนือ                     ติดต่อกับ อบต.สามควายเผือก และเทศบาลตำบลธรรมศาลา

                           ทิศใต้                         ติดต่อกับ อบต.ถนนขาด  และ อบต.  พะเนียด

                           ทิศตะวันออก                ติดต่อกับ อบต.พะนียด  และ  อบต.  ศีรษะทอง

                           ทิศตะวันตก                  ติดต่อกับ อบต.พระประโทน

                                                       


จำนวนหมู่บ้าน :

แบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น  4  หมู่บ้าน

      หมู่ที่  1  ชื่อบ้านธรรมศาลา  นายสุวิทย์  ชื่นตะโก          ตำแหน่งกำนัน

      หมู่ที่  2  ชื่อบ้านสระอ้อ      นายมณู    อินทร์เจืม        ตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน

      หมู่ที่  3  ชื่อบ้านท่าหน่อไม้  นายภูภณ ตั้งเอนกเจริญ      ตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน

      หมู่ที่  5  ชื่อบ้านสวนใหม่    นายประพันธ์  เฉลิมธำรงค์    ตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน


จำนวนประชากรของตำบล :

ประชากรทั้งสิ้น  5,407  คน  ชาย  3,054  คน  หญิง  2,353  คน  จำนวนครัวเรือน  1,225  ครัวเรือน  มีความหนาแน่นของประชากร

โดยเฉลี่ย  1,102  คน/ตารางกิโลเมตร

ชื่อหมู่บ้าน

หมู่ที่

ครัวเรือน

ประชากร

รวม

ชาย

หญิง

บ้านธรรมศาลา

1

187

283

282

565

บ้านสระอ้อ

2

430

722

807

1,529

บ้านท่าหน่อไม้

3

709

1,573

666

2,239

บ้านสวนใหม่

5

401

743

788

1,531

*****  รวม  *****

1,727

3,321

2,543

5,864
 

     

รวมประชากร      5,864       คน      ครัวเรือน     1,727      ครัวเรือน


พื้นที่ความรับผิดชอบตำบล :

หมู่ที่/บ้าน

เนื้อที่ (ไร่)

ทต.ธรรมศาลา

อบต.ธรรมศาลา

หมู่ที่  1  บ้านธรรมศาลา

หมู่ที่  2  บ้านสระอ้อ

หมู่ที่  3  บ้านท่าหน่อไม้

หมู่ที่  5  บ้านสวนใหม่

450

-

100

425


        375

1,309.375

575.75

    605.6875


รวม

975  ไร่

1.56 ตร.กม.

2,490.8125 ไร่

3.9853 ตร.กม.ข้อมูลอาชีพของตำบล :

                         อาชีพหลัก:  ทำนา, ทำสวน, ทำไร่, เลี้ยงสัตว์(สุกร.วัว), ค้าขาย       อาชีพเสริม:  รับจ้างทั่วไป


ลักษณะโครงสร้างพื้นฐาน :

-  การประปาหมู่บ้าน                                                  จำนวน     11 แห่ง 

                -  ตู้โทรศัพท์สาธารณะ                                               7 แห่ง

                -  หอกระจายข่าว                                                   12 แห่ง

                -  ตลาดนัดชุมชน                                                     2 แห่ง

                -  ปั๊มน้ำมันหมุน(ปั๊มหลอด)                                         2 แห่ง

                -  ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน(อ.เมืองนครปฐม)                 1 กลุ่ม

                  (อยู่ในเขตเทศบาลตำบลธรรมศาลา)

                -  สนามกีฬา   (ร.ร.วัดธรรมศาลา,กศน.)                          2 แห่ง 

                -  อาสาสมัครสาธารณสุข  (อสม)  ประมาณ                      30 คน        

                -  สถานีอนามัยตำบลธรรมศาลา    จำนวน                         1แห่ง

                  (อยู่ในเขตเทศบาลตำบล)

                -  อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อพปร) ประมาณ            60 คน   

                -  บ่อน้ำบาดาล                                                         11บ่อ

                -  บ่อน้ำตื้น                                                               1บ่อ

                -  สระน้ำ                                                                  1บ่อ

                -  คลองชลประทาน                                                     1สาย

                -  แม่น้ำ ลำคลอง                                                       1สาย

                -   มีบึงกุ่มและบึงบางช้าง   เป็นแหล่งน้ำธรรมชาติ                1แห่ง

                    ประชาชนร้อยละ 98 นับถือศาสนาพุทธ  ส่วนศาสนาอื่น ๆ

                    ประมาณร้อยละ 2  ของจำนวนประชากรทั้งหมด

 หน่วยเลือกตั้ง :

                       จำนวน     5 หน่วย / ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

                เขตที่ 1 หน่วยเลือกตั้งที่  1 ศาลาการเปรียญวัดธรรมศาลา(ปีกซ้าย)

                เขตที่ 2 หน่วยเลือกตั้งที่  1 ใต้ถุนศาลาการเปรียญวัดธรรมศาลา

                เขตที่ 3 หน่วยเลือกตั้งที่  1 ศาลเจ้าหลวงพ่อโต

                เขตที่ 3 หน่วยเลือกตั้งที่  2 ปะรำศาลเจ้าหลวงพ่อโต


มวลชนจัดตั้ง :
               -  ลูกเสือชาวบ้าน        1รุ่น          จำนวน                  14 คน

               -  อพปร.                   1รุ่น                                    40 คน

               -  กลุ่มสตรีอาสาพัฒนาชุมชน                                     4 กลุ่ม

               -  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต                                    32 คน

               -  กลุ่มอาชีพ                                                        4 กลุ่ม

               -  หมู่บ้านโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนจำนวน           4 กลุ่ม

ยุทธศาสตร์ตำบล :
               1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่

               2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

               3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

               4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี

วิสัยทัศน์ :

                “ตำบลธรรมศาลาโปร่งใส  ราษฎร์ – รัฐร่วมใจพัฒนา 

                  นำพาเศรษฐกิจ  สังคม  และสิ่งแวดล้อม  ยั่งยืน”**************************************************************************

Last Updated on Wednesday, 08 June 2016 13:51
 
[ Back ]