ข้อบัญญัติ & คู่มือประชาชน Print
ประกาศ คู่มือประชาชน
Written by Administrator   
Wednesday, 16 September 2015 11:08

  ประกาศเปิดรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)

*************************************


          

                                                              Link-คู่มือประชาชน ๒๕๕๙


                                                           Link-ข้อบัญญัติงบประมาณปี ๒๕๖๐

                            


                                                                 

  
           

                                  โครงการรับคืนซากผลิตภัณฑ์ไฟฟ้า - องค์การบริหารส่วนตำบลธรรมศาลา


           

                                    

กฎกระทรวงตามมาตรา 80 แห่ง พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 <17/07/61>

กฎกระทรวงตามมาตรา 80 แห่ง พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
กรมควบคุมมลพิษได้ออกกฎกระทรวง "กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูล

การจัดทำบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2555"

มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2555 โดยเจ้าของแหล่งกำเนิดมลพิษที่ถูกประกาศให้เป็นแหล่งกำเนิดมลพิษ

จะต้องจดบันทึกสถิติและข้อมูลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียตามแบบ ทส.1 ทุกวัน และสรุปผลการทำงาน

ของระบบบำบัดน้ำเสียตามแบบ ทส.2 ทุกเดือน โดยรายงานต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายใน 15 วันของเดือนถัดไป

ที่ผ่านมา กรมควบคุมมลพิษได้มีการส่งเสริมอย่างต่อเนื่องเพื่อให้แหล่งกำเนิดสามารถปฏิบัติตามกฎกระทรวงได้

และมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์ของกรม (http://www.pcd.go.th/info_serv/water_law80.cfm)

แผนปฏิบัติการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒Last Updated on Friday, 27 November 2020 10:44
 
[ Back ]