องค์การบริหารส่วนตำบลธรรมศาลา OBt-TMSL

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ(OIT)66

1.   โครงสร้าง
2.   ข้อมูลผู้บริหาร
3.   อำนาจหน้าที่
4.   แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
5.   ข้อมูลการติดต่อ

6.   กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

7.   ข่าวประชาสัมพันธ์

8.   Q&A

9.   Social network
10. นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
11. แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
12. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

13. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
14. คู่มือหรือมาตราฐานการปฏิบัติงาน
15. คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
16. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
17. รายงานผลการสำรวจ ความพึงพอใจการให้บริการ
18. E-Service
19. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
20. ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
21. สรุปผลการจัดซ์้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
22. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี
23. นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
24. การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

25. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
26. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

27. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
28. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ
29. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
30. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

31. ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
32. ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น**การสร้างวัฒนะธรรม No Gift Policy
33. รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
34. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

35. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
36. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
37. รายงานกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
38. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
39. ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

         -ประมวล๑  -ประมวล๒   -ประมวล๓

40. การขับเคลื่อนจริยธรรม
41. การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ

42. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
43. การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน