องค์การบริหารส่วนตำบลธรรมศาลา OBt-TMSL

 

 "การแสดงเจตจำนงค์สุจริต ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานขององค์การบริหาส่วนตำบลธรรมศาลา"

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๒๖๑(ลว. ๒๙ กันยายน ๖๖) :รับเอกสาร ๒๙ กันยายน ๖๖  ๑๖.๑๕

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา   โครงการ จ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาลฯ, ซ่อมแซมเปลี่ยนวัสดุภายในหอถังฯ, ซ่อมแซมหินคลุกฯ, ซื้อวัสดุก่อสร้างฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๒๕๕(ลว. ๒๖ กันยายน ๖๖) :รับเอกสาร ๒๗ กันยายน ๖๖  ๑๓.๓๐

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา  ๖ โครงการ ซื้อวัสดุสำนักงาน, ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง, จ้างเหมาซ่อมแซมงานบ้านงานครัวฯ, ซื้อครุุภัณฑ์งานบ้านงานครัว, ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน, ซื้อครุภัณฑ์สนาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๒๕๓(ลว. ๒๖ กันยายน ๖๖) :รับเอกสาร ๒๖ กันยายน ๖๖  ๑๔.๕๕

ประกาศ ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๓ บริเวณที่ดินสาลหลวงพ่อโตฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๒๕๔(ลว. ๒๖ กันยายน ๖๖) :รับเอกสาร ๒๖ กันยายน ๖๖  ๑๔.๕๕

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ่จ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๓ บริเวณที่ดินศาลเจ้าหลวงพ่อโตฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๒๔๘(ลว. ๒๒ กันยายน ๖๖) :รับเอกสาร ๒๕ กันยายน ๖๖  ๑๑.๕๐

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ่๙ โครงการ, จัดซื้อวัสดุคอมฯ, วัสดุก่อสร้าง, วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ, จ้างเหมากำจัดผักตบชวา, สื่อการเรียนการสอน, วัสดุเครื่องแต่งกาย,บำรุงรักษาซ่อมแซมฯ, ครุภัณฑ์การเกษตร  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๒๔๙(ลว. ๒๒ กันยายน ๖๖) :รับเอกสาร ๒๕ กันยายน ๖๖  ๑๑.๕๐

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ่๔ โครงการ, จ้างเหมากำจัดผักตบชวา, ซื้อวัสดุสำนักงาน, ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานฯ, ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

NEWS!! (ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมศาลา (ลว.๕ กันยายน ๖๖) :รับเอกสาร ๒๓ กันยายน ๒๕๖๖ ๑๓.๔๕

📣📣📣ข่าวประชาสัมพันธ์ เปิดการรับยืนยันสิทธฺิ์การขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๒๔๕(ลว. ๒๑ กันยายน ๖๖) :รับเอกสาร ๒๑ กันยายน ๖๖  ๑๔.๔๐

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ่๖ โครงการ, จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย,วัสดุไฟฟ้า, ครุภัณฑ์คอมฯ, ๒ รายการ, วัสดุอื่น ๆ, ครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๒๓๔(ลว. ๗ กันยายน ๖๖) :รับเอกสาร ๘ กันยายน ๖๖  ๑๖.๓๐

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ่ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฯ, ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศฯ, จ้างเหมาซ่อมแซมเปลี่ยนวัสดุภายในบ่อบาดาลฯ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๒๓๔(ลว. ๗ กันยายน ๖๖) :รับเอกสาร ๘ กันยายน ๖๖  ๑๖.๓๐

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ่ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานฯ, จำนวน๕ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๒๓๕(ลว. ๗ กันยายน ๖๖) :รับเอกสาร ๘ กันยายน ๖๖  ๑๖.๓๐

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ่ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวฯ, ซื้อวัสดุสำนักงานฯ, ซื้อวัสดุก่อสร้างฯ, ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ฯ, ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๒๓๖(ลว. ๗ กันยายน ๖๖) :รับเอกสาร ๘ กันยายน ๖๖  ๑๖.๓๐

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ่ซื้อครุภัณฑ์คอม ฯ จำนวน ๒ รายการ, จ้างเหมา ปรับปรุงเว็บฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๒๓๓(ลว. ๖ กันยายน ๖๖) :รับเอกสาร ๖ กันยายน ๖๖  ๑๕.๕๐

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ่ประกวดราคาซื้อจัดซื้อ รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตันฯ จำนวน ๑คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๒๒๕(ลว. ๒๘ สิงหาคม ๖๖) :รับเอกสาร ๒๘ สิงหาคม ๖๖  ๑๖.๒๗

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ่จ้างเหมา ซ่อมรถกระเช้า ฯ และ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ๑๐ รายการฯ, โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๒๒๔(ลว. ๒๓ สิงหาคม ๖๖) :รับเอกสาร ๒๔ สิงหาคม ๖๖  ๑๓.๐๐

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อดำเนินโครงการฯ, เช่าพัดลมไอเย็นฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๒๑๖(ลว. ๑๘ สิงหาคม ๖๖) :รับเอกสาร ๒๑ สิงหาคม ๖๖  ๐๙.๔๕

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมา ซ่อมแซมรถดูดสิ่งปฏิกูล หมายเลขทะเบียน ๘๖-๖๙๗๐ นครปฐม ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๒๑๕ ลว. ๑๘ สิงหาคม ๖๖) :รับเอกสาร ๑๘ สิงหาคม ๖๖  ๑๔.๔๐

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการของกองช่าง ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๒๑๓ ลว. ๑๖ สิงหาคม ๖๖) :รับเอกสาร ๑๗ สิงหาคม ๖๖  ๑๑.๔๐

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมา รถแบคโอยกฝาบ่อพักท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๒ บริเวณสระน้ำหวาน ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๒๑๐ ลว. ๑๑ สิงหาคม ๖๖) :รับเอกสาร ๑๑ สิงหาคม ๖๖  ๑๐.๑๕

ประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ประมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซีฯ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๒๐๙ ลว. ๐๙ สิงหาคม ๖๖) :รับเอกสาร ๑๐ สิงหาคม ๖๖  ๑๐.๔๕

ประกาศ ผู้ชนะเสนอราคา ซื้อบอร์ดฯ,วัสดุงานบ้านงานครัวฯ,วัสดุสำนักงานฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๒๐๕ ลว. ๐๔ สิงหาคม ๖๖) :รับเอกสาร ๔ สิงหาคม ๖๖  ๑๖.๐๕

ประกาศ ผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการของสำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๒๐๓ ลว. ๒๗ กรกฎาคม ๖๖) :รับเอกสาร ๒๗ กรกฎาคม ๖๖  ๑๖.๐๕

ประกาศ เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๙๘ ลว. ๒๖ กรกฎาคม ๖๖) :รับเอกสาร ๒๖ กรกฎาคม ๖๖  ๑๕.๔๐

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ รายละเอียดแนบท้ายฯ

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๙๖ ลว. ๒๕ กรกฎาคม ๖๖) :รับเอกสาร ๒๖ กรกฎาคม ๖๖  ๑๑.๔๕

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อหนังสือฯ ,ซื้อวัสดุสำนักงาน ๓ รายการ ,ซื้อวัสดุสำนักงาน๒๓ รายการ, ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุฯโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๘๕ ลว. ๑๘ กรกฎาคม ๖๖) :รับเอกสาร ๑๙ กรกฎาคม ๖๖  ๑๐.๓๐

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเหมาโครงการก่อสร้างหอถังประปาฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๘๖ ลว. ๑๘ กรกฎาคม ๖๖) :รับเอกสาร ๑๙ กรกฎาคม ๖๖  ๑๐.๓๐

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๘๔ ลว. ๑๔ กรกฎาคม ๖๖) :รับเอกสาร ๑๔ กรกฎาคม ๖๖  ๑๑.๑๕

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ล้อ ๖ตัน แบบอัดท้าย จำนวน ๑คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๘๒ ลว. ๑๓ กรกฎาคม ๖๖) :รับเอกสาร ๑๓ กรกฎาคม ๖๖  ๑๑.๓๕

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่น ๆ จำนวน ๓ รายการ(มิเตอร์น้ำ) ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๘๓ ลว. ๑๓ กรกฎาคม ๖๖) :รับเอกสาร ๑๓ กรกฎาคม ๖๖  ๑๑.๓๕

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗ รายการ ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๗๓ ลว. ๒ กรกฎาคม ๖๖) :รับเอกสาร ๗ กรกฎาคม ๖๖  ๑๐.๓๐

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)พาสเจอร์ไรส์ รสจืดชนิดถุง ๑ กค.- ๓๐ กย.๖๖ ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๖๗ ลว. ๖ กรกฎาคม ๖๖) :รับเอกสาร ๖ กรกฎาคม ๖๖  ๑๓.๒๕

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมา ซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ ๑ กจ ๙๔๑๒ นฐ ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๖๘ ลว. ๖ กรกฎาคม ๖๖) :รับเอกสาร ๖ กรกฎาคม ๖๖  ๑๓.๒๕.

ประกาศ ผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลห้ามทิ้งขยะ ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๔๙ ลว. ๒๗ มิถุนายน ๖๖) :รับเอกสาร ๒๗ มิถุนายน ๖๖  ๑๔.๕๐.

ประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ แบบอัดท้าย จำนวน ๑ คัน  โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๕๐ ลว. ๒๗ มิถุนายน ๖๖) :รับเอกสาร ๒๗ มิถุนายน ๖๖  ๑๑.๐๐.

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างหอถังประปาขนาด ๑๐๐ ลบ.ม.ฯ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๔๖ ลว. ๒๑ มิถุนายน ๖๖) :รับเอกสาร ๒๓ มิถุนายน ๖๖  ๑๐.๐๐.

ประกาศ ผู้ชนะเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจร แบบแอสฟัลต์คอนกรีตฯ ม.2 ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๔๕ ลว. ๒๑ มิถุนายน ๖๖) :รับเอกสาร ๒๓ มิถุนายน ๖๖  ๑๐.๐๐.

ประกาศ ราคากลางงานก่อสร้าง จ้างปรับปรุงเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัสต์คอนกรีต(overlay) ม.2 

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๔๒ ลว. ๑๖ มิถุนายน ๖๖) :รับเอกสาร ๑๙ มิถุนายน ๖๖  ๑๑.๒๐.

ประกาศ ผู้ชนะเสนอ ราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ๑ รายการ ซื้ออาหารเสริม(นม)พาสเจอร์ไรส์ฯ ๑-๓๐ มิย.๖๖ ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๔๑ ลว. ๑๕ มิถุนายน ๖๖) :รับเอกสาร ๑๖ มิถุนายน ๖๖  ๐๙.๒๓.

ประกาศ ผู้ชนะเสนอ ราคาซื้อวัสดุสำนักงาน ๗รายการ.ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๓๖ ลว. ๙ มิถุนายน ๖๖) :รับเอกสาร ๙ มิถุนายน ๖๖  ๑๔.๔๐.

ประกาศ ผู้ชนะเสนอ ราคาซื้อวัสดุสำนักงาน ๕รายการ ,จ้างทำป้า้ยไวนิล ขนาด ๒.๔x๕.๐๐เมตรฯ ,จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ กบ.๑๘๖ นฐ.ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๒๕ ลว. ๒๓ พฤษภาคม ๖๖) :รับเอกสาร ๒๓ พฤษภาคม ๖๖  ๑๔.๕๐.

ประกาศ ประกวดราคาซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๘๕ แรงม้า ขับเคลื่อน ๔ ล้อพร้อมติดตั้งฯด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์่(e-bidding)

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๑๕ ลว. ๙ พฤษภาคม ๖๖) :รับเอกสาร ๙ พฤษภาคม ๖๖  ๑๕.๔๐.

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงเสิรมผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต(overlay) ม.๓ ฯ

 NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๐๖ ลว. ๒๗ เมษายน ๖๖) :รับเอกสาร ๒๗ เมษายน ๖๖  ๑๖.๒๕.

ประกาศ เผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้าง ปรับปรุงเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลตคอนกรีต ม.๓ ฯ

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๙๑ ลว. ๓ เมษายน ๖๖) :รับเอกสาร ๔ เมษายน ๖๖  ๑๑.๐๐.

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ๓โครงการ ๑.ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ ฯ, ๒.จ้างเหมาซ่อมแซมรถดูดสิ่งปฏิกูลฯ, ๓.ซื้อวัสดุคอม ๒๑ รายการฯ

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๙๒ ลว. ๓ เมษายน ๖๖) :รับเอกสาร ๔ เมษายน ๖๖  ๑๑.๐๐.

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา โครงการจ้างเหมาติดตั้ง โคมส่องสว่าง พลังงานแสงอาทิตย์(โซล่าเซลล์) หมู่ที่ ๑ ฯ

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๘๖ ลว. ๒๔ มีนาคม ๖๖) :รับเอกสาร ๒๗ มีนาคม ๖๖  ๑๓.๐๐น.

ประกาศ เผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้าง ปรับปรุงเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลตคอนกรีต ม.๒ ฯ

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๘๗ ลว. ๒๔ มีนาคม ๖๖) :รับเอกสาร ๒๗ มีนาคม ๖๖  ๑๓.๐๐น.

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจร แบบแอสฟัลตคอนกรีต ม.๒ ฯ

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๗๓ ลว. ๙ มีนาคม ๖๖) :รับเอกสาร ๑๐ มีนาคม ๖๖  ๑๓.๐๐น.

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการ จัดซื้อฯ หินเกร็ด, น้ำยางรองพื้น,ยางมะตอย,โคมไฟแบบส่องฯ ,วัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าฯ,

หินเกล็ดฯ หญ้าเทียม ปูพื้นฯ และอาหารเสริม(นม) ยูเอชทีฯ รวมทั้งสิ้น ๘ โครงการ

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๗๔ ลว. ๙ มีนาคม ๖๖) :รับเอกสาร ๑๐ มีนาคม ๖๖  ๑๓.๐๐น.

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๕๘ ลว. ๒๒ กุมภาพันธ์ ๖๖) :รับเอกสาร ๒๒ กุมภาพันธ์ ๖๖  ๑๑.๕๐น.

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมจำนวน ๓ รายการ ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๕๗ ลว. ๒๒ กุมภาพันธ์ ๖๖) :รับเอกสาร ๒๒ กุมภาพันธ์ ๖๖  ๑๑.๕๐น.

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการเจาะบ่อบาดาล ม.๕ ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๕๔ ลว. ๑๗ กุมภาพันธ์ ๖๖) :รับเอกสาร ๒๑ กุมภาพันธ์ ๖๖  ๑๑.๑๐น.

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมา ปรับพื้น, ทำพื้นปูนสำหรับวางถังเก็บน้ำและปั๊มน้ำฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๕๒ ลว. ๑๖ กุมภาพันธ์ ๖๖) :รับเอกสาร ๑๗ กุมภาพันธ์ ๖๖  ๑๕.๒๐น.

ประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ขนาด ๖ตัน ๖ล้อ จำนวน ๑คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๔๗ ลว. ๑๔ กุมภาพันธ์ ๖๖) :รับเอกสาร ๑๕ กุมภาพันธ์ ๖๖  ๐๘๓๐น.

เปิดเผยเกณฑ์ราคากลางและวิธีกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ ๕

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๔๖ ลว. ๑๓ กุมภาพันธ์ ๖๖) :รับเอกสาร ๑๔ กุมภาพันธ์ ๖๖  ๐๙๓๕น.

เปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๔๕ ลว. ๑๓ กุมภาพันธ์ ๖๖) :รับเอกสาร ๑๔ กุมภาพันธ์ ๖๖  ๐๘.๓๕น.

ประกาศ ผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมา ซ่อมแซมรถขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๙-๕๓๗๐ นฐฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๔๒ ลว. ๗ กุมภาพันธ์ ๖๖) :รับเอกสาร ๗ กุมภาพันธ์ ๖๖  ๑๖.๒๐น.

ประกาศ ผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์จำนวน ๒ รายการ ฯโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๔๑ ลว. ๗ กุมภาพันธ์ ๖๖) :รับเอกสาร ๗ กุมภาพันธ์ ๖๖  ๑๔.๒๕น.

ประกาศ ผู้ชนะเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (รายการถังเก็บน้ำบนดินพลาสติก) ฯโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๓๕ ลว. ๓๑ มกราคม ๖๖) :รับเอกสาร ๓๑ มกราคม ๖๖  ๑๐.๓๐น.

ประกาศ ผู้ชนะเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(รายการปั๊มอัตโนมัติ)จำนวน ๑ รายการ ฯโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๓๑ ลว. ๓๐ มกราคม ๖๖) :รับเอกสาร ๓๐ มกราคม ๖๖  ๑๑.๑๐น.

ประกาศ ผู้ชนะเสนอราคา จ้างโครงการติดตั้งโคมส่องสว่าง พลังงานแสงอาทิตย์(โซล่าเซลล์) ม.๒ ฯโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๒๗ ลว. ๒๔ มกราคม ๖๖) :รับเอกสาร ๒๖ มกราคม ๖๖  ๑๑.๐๐น.

ประกาศ ผู้ชนะเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ๑รายการและซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ๑ รายการฯ

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๒๙ ลว. ๒๔ มกราคม ๖๖) :รับเอกสาร ๒๕ มกราคม ๖๖  ๑๑.๕๐น.

ประกาศ เผยแพร่ราคากลางโครงการติดตั้งโคมส่องสว่าง พลังงานแสงอาทิตย์(โซล่าเซลล์) ม.๒

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๒๔ ลว. ๒๐ มกราคม ๖๖) :รับเอกสาร ๒๔ มกราคม ๖๖  ๐๙.๕๐น.

ประกาศ ผู้ชนะเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง กองคลัง สำนักปลัดฯ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๒๕ ลว. ๒๐ มกราคม ๖๖) :รับเอกสาร ๒๔ มกราคม ๖๖  ๐๙.๕๐น.

ประกาศ ผู้ชนะเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โทรศัพท์ฯ  ซื้อวัสดุก่อสร้าง ๓๒ รายการฯ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๒๖ ลว. ๒๐ มกราคม ๖๖) :รับเอกสาร ๒๔ มกราคม ๖๖  ๐๙.๕๐น.

ประกาศ ผู้ชนะเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้ และจ้างเหมา ซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง กบ ๑๘๖ นครปฐม ฯ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายงานการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบ ๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๒

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๗ ลว. ๔ มกราคม ๖๖) :รับเอกสาร ๑๑ มกราคม ๖๖  ๐๙.๓๕น.

รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๖ ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๖๖

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๙ ลว. ๕ มกราคม ๖๖) :รับเอกสาร ๑๑ มกราคม ๖๖  ๐๙.๓๕น.

ประกาศ ผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมา ซ่อมแซมรถกระเช้า ทะเบียน ๘๘-๐๒๓๑ นครปฐม ฯ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๖ ลว.๖ มกราคม ๖๖) :รับเอกสาร ๖ มกราคม ๖๖  ๑๕.๕๐น.

ประกาศ ผู้ชนะเสนอราคา จ้างปรับปรุงเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต(overlay)หมู่ที่ ๕ ฯ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๖ ลว.๖ มกราคม ๖๖) :รับเอกสาร ๖ มกราคม ๖๖  ๑๕.๕๐น.

ประกาศ ผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(อาหารเสริมนม) จำนวน ๑ รายการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๔ ลว.๖ มกราคม ๖๖) :รับเอกสาร ๖ มกราคม ๖๖  ๑๓.๐๐น.

ประกาศ ผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์เลเซอร์ จำนวน ๑ เครื่องฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๓ ลว.๖ มกราคม ๖๖) :รับเอกสาร ๖ มกราคม ๖๖  ๑๓.๐๐น.

ยกเลิกประกาศ รายชื่อผู้ชนะเสนอราคาประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๒ ลว.๖ มกราคม ๖๖) :รับเอกสาร ๖ มกราคม ๖๖  ๑๓.๐๐น.

ประกาศ  ผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมา ซ่อมแซมหินคลุก จำนวน ๗ สายฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๑ ลว.๖ มกราคม ๖๖) :รับเอกสาร ๖ มกราคม ๖๖  ๑๓.๐๐น.

ประกาศ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม ฯ

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/ ลว.๓ มกราคม ๖๖) :รับเอกสาร ๔ มกราคม ๖๖  ๑๓.๐๐น.

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ขนาด ๖ตัน ๖ล้อฯ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๒๔๑ ลว.๗ ธันวาคม ๖๕) :รับเอกสาร ๘ ธันวาคม ๖๕  ๑๑.๕๐น.

ประกาศ ผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๒๔๒ ลว.๗ ธันวาคม ๖๕) :รับเอกสาร ๘ ธันวาคม ๖๕  ๑๑.๕๐น.

ประกาศ ผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมา ซ่อมแซมรถยนต์ ฯ กฉ-๔๗๓ นครปฐม จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๒๓๗ ลว.๒๕ พฤศจิกายน ๖๕) :รับเอกสาร ๒๕ พฤศจิกายน ๖๕  ๑๑.๑๐น.

ประกาศ ผู้ชนะเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๒๓๖ ลว.๒๔ พฤศจิกายน ๖๕) :รับเอกสาร ๒๕ พฤศจิกายน ๖๕  ๑๐.๕๐น.

ประกาศ ผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมา ซ่อมแซมรถดูดสิ่งปฏิกูล หมายเลข ๘๖-๖๙๗๐ ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๒๓๕ ลว.๒๔ พฤศจิกายน ๖๕) :รับเอกสาร ๒๕ พฤศจิกายน ๖๕  ๑๐.๕๐น.

ประกาศ ผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมา สถานที่รับทิ้งขยะและกำจัดขยะฯโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๒๒๙ ลว.๑๖ พฤศจิกายน ๖๕) :รับเอกสาร ๑๖ พฤศจิกายน ๖๕  ๑๕.๐๐น.

ประกาศ ผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๗ รายการของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๒๒๖ ลว.๑๐ พฤศจิกายน ๖๕) :รับเอกสาร ๑๐ พฤศจิกายน ๖๕  ๑๖.๐๕น.

ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมา รถแบคโฮขนาดไม่น้อยกว่า PC๖๐ ฯ และซื้ออาหารเสริม(นม) ยู เอส ที ชนิดกล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๒๒๔ ลว.๗ พฤศจิกายน ๖๕) :รับเอกสาร ๗ พฤศจิกายน ๖๕  ๑๖.๑๐น.

ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมา สถานที่รับทิ้งขยะมูลฝอยและกำจัดขยะมูลฝอย งวดเดือน ธค.๖๕-กย.๖๖ ฯ โดยวิธีประกวดราคารอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๒๒๓ ลว.๗ พฤศจิกายน ๖๕) :รับเอกสาร ๗ พฤศจิกายน ๖๕  ๑๒.๓๐น.

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมา สถานที่รับทิ้งขยะมูลฝอยและกำจัดขยะมูลฝอย งวดเดือน ธค.๖๕-กย.๖๖ ฯ โดยวิธีประกวดราคารอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๒๒๒ ลว.๔ พฤศจิกายน ๖๕) :รับเอกสาร ๗ พฤศจิกายน ๖๕  ๐๙.๓๐น.

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๑ รายการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๒๑๘ ลว.๒๗ ตุลาคม ๖๕) :รับเอกสาร ๓๑ ตุลาคม ๖๕  ๑๐.๓๐น.

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมา ซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ฯ กบ ๑๘๖ นครปฐม ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๒๑๖ ลว.๒๕ ตุลาคม ๖๕) :รับเอกสาร ๒๕ ตุลาคม ๖๕  ๑๑.๐๐น.

ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมา สถานที่รับทิ้งขยะและกำจัดขยะมูลฝอย งวด ธค.๖๕-กย.๖๖ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศรายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๒๑๒ ลว.๑๗ ตุลาคม ๖๕) :รับเอกสาร ๑๘ ตุลาคม ๖๕  ๑๔.๓๐น.

รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๕ กค.๖๕-กย.๖๕

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๒๑๑ ลว.๑๗ ตุลาคม ๖๕) :รับเอกสาร ๑๘ ตุลาคม ๖๕  ๑๔.๓๐น.

ประกาศ ขายทอดตลาดครุภัณฑ์เสื่อสภาพ ชำรุด และครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

(ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๑/ - ลว.๓๐ กันยายน ๖๔) :รับเอกสาร ๓๐ กันยายน ๖๔  ๑๐.๐๐น.

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมศาลา เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

(ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๑/ - ลว.๓๐ กันยายน ๖๔) :รับเอกสาร ๓๐ กันยายน ๖๔  ๑๐.๐๐น.

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมศาลา เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕