องค์การบริหารส่วนตำบลธรรมศาลา OBt-TMSL

 

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๖๓ ลว. ๓ กรกฎาคม ๖๖) :รับเอกสาร ๕ กรกฎาคม ๖๖  ๐๙.๑๙.

ประกาศ รายงานแสดงผลการดำเนินงาน(ไตรมาศที่ ๓/๒๕๖๖ (ตั้งแต่เดือนเมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๖)

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๙๓ ลว.๔ เมษายน ๖๖) :รับเอกสาร ๕ เมษายน ๖๖  ๐๑.๔๔น.

ประกาศ รายงานแสดงผลการดำเนินงาน(ไตรมาศที่ ๒/๒๕๖๖ )ตั้งแต่เดือนมกราคม-มีนาคม ๒๕๖๖

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๘๕ ลว.๒๓ มีนาคม ๖๖) :รับเอกสาร ๒๘ มีนาคม ๖๖  ๐๙.๔๐น.

ประกาศ รายงานการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ไตรมาศที่ ๓

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/- ลว.๑๔ มีนาคม ๖๖) :รับเอกสาร ๑๔ มีนาคม ๖๖  ๐๙.๕๘น.

ประกาศ รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๒๓๒ ลว.๒๑ พฤศจิกายน ๖๕) :รับเอกสาร ๒๒ พฤศจิกายน ๖๕  ๑๕.๐๕น.

ประกาศ รายงานการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๑

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/- ลว.๑๑ พฤศจิกายน ๖๕) :รับเอกสาร ๑๖ พฤศจิกายน ๖๕  ๑๑.๔๖น.

ประกาศ ประชาสัมพันธ์งบแสดงฐานะการเงิน และรายงานต่างๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๗๕ ลว.๑ เมษายน ๖๕) :รับเอกสาร ๔ เมษายน ๖๕  ๑๕.๔๕น.

ประกาศ ประชาสัมพันธ์รายงานทางการเงิน ไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕