องค์การบริหารส่วนตำบลธรรมศาลา OBt-TMSL

เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้
เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อให้แน่ใจว่าได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุด การใช้เว็บไซต์นี้ต่อไปแสดงว่าคุณยอมรับการใช้งานเว็บไซต์นี้ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลธรรมศาลา

เรื่อง

"...แจ้งหมายเลขโทรศัพท์พื้นฐาน..."

"...อบต.ธรรมศาลา.."ได้เปิดให้ใช้บริการในวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เป็นต้นไป..."

    .ที่ทำการ อบต.ธรรมศาลา

  โทรศัพท์ ๐๓๔ ๙๐๐ ๘๓๘   โทรสาร ๐๓๔ ๙๐๐ ๘๓๙

  .ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

  โทรศัพท์ ๐๓๔ ๓๐๕ ๐๗๐

  "...และขอยกเลิก 034 289 739 เนื่องจากมีเหตุขัดข้องไม่สามารถใช้งานได้..."

"... หรือติดต่อผ่านหมายเลขติดต่อชั่วคราว 081 8575 556 // 081 9810 811//  081 9414 377 ..."

  ...จึงประกาศมาเพื่อทราบ...

"...แจ้งหมายเลขโทรศัพท์พื้นฐาน อบต.ธรรมศาลา.."จะเริ่มเปิดใช้ในวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เป็นต้นไป

 .ที่ทำการ อบต.ธรรมศาลา

  โทรศัพท์ ๐๓๔ ๙๐๐ ๘๓๘   โทรสาร ๐๓๔ ๙๐๐ ๘๓๙

  .ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

  โทรศัพท์ ๐๓๔ ๓๐๕ ๐๗๐

"...หมายเลขติดต่อหน่วยงาน 034 289 739 มีเหตุขัดข้องไม่สามารถใช้งานได้..."

"... หมายเลขติดต่อชั่วคราว 081 8575 556 // 081 9810 811//  081 9414 377 ..."

"...ทั้งนี้ จะเริ่มใช้หมายเลขใหม่ใน วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เป็นต้นไป..."

*************************

"การแสดงเจตจำนงค์สุจริต ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานขององค์การบริหาส่วนตำบลธรรมศาลา"

********************************************

**********************

...จึงประกาศมาเพื่อทราบ...

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๘๖ ลว. ๒๔ มีนาคม ๖๖) :รับเอกสาร ๒๗ มีนาคม ๖๖  ๑๓.๐๐น.

ประกาศ เผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้าง ปรับปรุงเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลตคอนกรีต ม.๒ ฯ

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๘๗ ลว. ๒๔ มีนาคม ๖๖) :รับเอกสาร ๒๗ มีนาคม ๖๖  ๑๓.๐๐น.

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจร แบบแอสฟัลตคอนกรีต ม.๒ ฯ

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๗๓ ลว. ๙ มีนาคม ๖๖) :รับเอกสาร ๑๐ มีนาคม ๖๖  ๑๓.๐๐น.

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการ จัดซื้อฯ หินเกร็ด, น้ำยางรองพื้น,ยางมะตอย,โคมไฟแบบส่องฯ ,วัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าฯ,

หินเกล็ดฯ หญ้าเทียม ปูพื้นฯ และอาหารเสริม(นม) ยูเอชทีฯ รวมทั้งสิ้น ๘ โครงการ

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๗๔ ลว. ๙ มีนาคม ๖๖) :รับเอกสาร ๑๐ มีนาคม ๖๖  ๑๓.๐๐น.

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๕๘ ลว. ๒๒ กุมภาพันธ์ ๖๖) :รับเอกสาร ๒๒ กุมภาพันธ์ ๖๖  ๑๑.๕๐น.

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมจำนวน ๓ รายการ ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๕๗ ลว. ๒๒ กุมภาพันธ์ ๖๖) :รับเอกสาร ๒๒ กุมภาพันธ์ ๖๖  ๑๑.๕๐น.

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการเจาะบ่อบาดาล ม.๕ ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๕๔ ลว. ๑๗ กุมภาพันธ์ ๖๖) :รับเอกสาร ๒๑ กุมภาพันธ์ ๖๖  ๑๑.๑๐น.

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมา ปรับพื้น, ทำพื้นปูนสำหรับวางถังเก็บน้ำและปั๊มน้ำฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๕๒ ลว. ๑๖ กุมภาพันธ์ ๖๖) :รับเอกสาร ๑๗ กุมภาพันธ์ ๖๖  ๑๕.๒๐น.

ประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ขนาด ๖ตัน ๖ล้อ จำนวน ๑คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๔๗ ลว. ๑๔ กุมภาพันธ์ ๖๖) :รับเอกสาร ๑๕ กุมภาพันธ์ ๖๖  ๐๘๓๐น.

เปิดเผยเกณฑ์ราคากลางและวิธีกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ ๕

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๔๖ ลว. ๑๓ กุมภาพันธ์ ๖๖) :รับเอกสาร ๑๔ กุมภาพันธ์ ๖๖  ๐๙๓๕น.

เปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๔๕ ลว. ๑๓ กุมภาพันธ์ ๖๖) :รับเอกสาร ๑๔ กุมภาพันธ์ ๖๖  ๐๘.๓๕น.

ประกาศ ผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมา ซ่อมแซมรถขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๙-๕๓๗๐ นฐฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๔๒ ลว. ๗ กุมภาพันธ์ ๖๖) :รับเอกสาร ๗ กุมภาพันธ์ ๖๖  ๑๖.๒๐น.

ประกาศ ผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์จำนวน ๒ รายการ ฯโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๔๑ ลว. ๗ กุมภาพันธ์ ๖๖) :รับเอกสาร ๗ กุมภาพันธ์ ๖๖  ๑๔.๒๕น.

ประกาศ ผู้ชนะเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (รายการถังเก็บน้ำบนดินพลาสติก) ฯโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๓๕ ลว. ๓๑ มกราคม ๖๖) :รับเอกสาร ๓๑ มกราคม ๖๖  ๑๐.๓๐น.

ประกาศ ผู้ชนะเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(รายการปั๊มอัตโนมัติ)จำนวน ๑ รายการ ฯโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๓๑ ลว. ๓๐ มกราคม ๖๖) :รับเอกสาร ๓๐ มกราคม ๖๖  ๑๑.๑๐น.

ประกาศ ผู้ชนะเสนอราคา จ้างโครงการติดตั้งโคมส่องสว่าง พลังงานแสงอาทิตย์(โซล่าเซลล์) ม.๒ ฯโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๒๗ ลว. ๒๔ มกราคม ๖๖) :รับเอกสาร ๒๖ มกราคม ๖๖  ๑๑.๐๐น.

ประกาศ ผู้ชนะเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ๑รายการและซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ๑ รายการฯ

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๒๙ ลว. ๒๔ มกราคม ๖๖) :รับเอกสาร ๒๕ มกราคม ๖๖  ๑๑.๕๐น.

ประกาศ เผยแพร่ราคากลางโครงการติดตั้งโคมส่องสว่าง พลังงานแสงอาทิตย์(โซล่าเซลล์) ม.๒

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๒๔ ลว. ๒๐ มกราคม ๖๖) :รับเอกสาร ๒๔ มกราคม ๖๖  ๐๙.๕๐น.

ประกาศ ผู้ชนะเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง กองคลัง สำนักปลัดฯ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๒๕ ลว. ๒๐ มกราคม ๖๖) :รับเอกสาร ๒๔ มกราคม ๖๖  ๐๙.๕๐น.

ประกาศ ผู้ชนะเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โทรศัพท์ฯ  ซื้อวัสดุก่อสร้าง ๓๒ รายการฯ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๒๖ ลว. ๒๐ มกราคม ๖๖) :รับเอกสาร ๒๔ มกราคม ๖๖  ๐๙.๕๐น.

ประกาศ ผู้ชนะเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้ และจ้างเหมา ซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง กบ ๑๘๖ นครปฐม ฯ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายงานการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบ ๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๒

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๗ ลว. ๔ มกราคม ๖๖) :รับเอกสาร ๑๑ มกราคม ๖๖  ๐๙.๓๕น.

รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๖ ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๖๖

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๙ ลว. ๕ มกราคม ๖๖) :รับเอกสาร ๑๑ มกราคม ๖๖  ๐๙.๓๕น.

ประกาศ ผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมา ซ่อมแซมรถกระเช้า ทะเบียน ๘๘-๐๒๓๑ นครปฐม ฯ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๖ ลว.๖ มกราคม ๖๖) :รับเอกสาร ๖ มกราคม ๖๖  ๑๕.๕๐น.

ประกาศ ผู้ชนะเสนอราคา จ้างปรับปรุงเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต(overlay)หมู่ที่ ๕ ฯ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๖ ลว.๖ มกราคม ๖๖) :รับเอกสาร ๖ มกราคม ๖๖  ๑๕.๕๐น.

ประกาศ ผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(อาหารเสริมนม) จำนวน ๑ รายการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๔ ลว.๖ มกราคม ๖๖) :รับเอกสาร ๖ มกราคม ๖๖  ๑๓.๐๐น.

ประกาศ ผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์เลเซอร์ จำนวน ๑ เครื่องฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๓ ลว.๖ มกราคม ๖๖) :รับเอกสาร ๖ มกราคม ๖๖  ๑๓.๐๐น.

ยกเลิกประกาศ รายชื่อผู้ชนะเสนอราคาประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๒ ลว.๖ มกราคม ๖๖) :รับเอกสาร ๖ มกราคม ๖๖  ๑๓.๐๐น.

ประกาศ  ผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมา ซ่อมแซมหินคลุก จำนวน ๗ สายฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๑ ลว.๖ มกราคม ๖๖) :รับเอกสาร ๖ มกราคม ๖๖  ๑๓.๐๐น.

ประกาศ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม ฯ

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/ ลว.๓ มกราคม ๖๖) :รับเอกสาร ๔ มกราคม ๖๖  ๑๓.๐๐น.

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ขนาด ๖ตัน ๖ล้อฯ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๒๔๑ ลว.๗ ธันวาคม ๖๕) :รับเอกสาร ๘ ธันวาคม ๖๕  ๑๑.๕๐น.

ประกาศ ผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๒๔๒ ลว.๗ ธันวาคม ๖๕) :รับเอกสาร ๘ ธันวาคม ๖๕  ๑๑.๕๐น.

ประกาศ ผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมา ซ่อมแซมรถยนต์ ฯ กฉ-๔๗๓ นครปฐม จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๒๓๗ ลว.๒๕ พฤศจิกายน ๖๕) :รับเอกสาร ๒๕ พฤศจิกายน ๖๕  ๑๑.๑๐น.

ประกาศ ผู้ชนะเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๒๓๖ ลว.๒๔ พฤศจิกายน ๖๕) :รับเอกสาร ๒๕ พฤศจิกายน ๖๕  ๑๐.๕๐น.

ประกาศ ผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมา ซ่อมแซมรถดูดสิ่งปฏิกูล หมายเลข ๘๖-๖๙๗๐ ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๒๓๕ ลว.๒๔ พฤศจิกายน ๖๕) :รับเอกสาร ๒๕ พฤศจิกายน ๖๕  ๑๐.๕๐น.

ประกาศ ผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมา สถานที่รับทิ้งขยะและกำจัดขยะฯโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๒๒๙ ลว.๑๖ พฤศจิกายน ๖๕) :รับเอกสาร ๑๖ พฤศจิกายน ๖๕  ๑๕.๐๐น.

ประกาศ ผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๗ รายการของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๒๒๖ ลว.๑๐ พฤศจิกายน ๖๕) :รับเอกสาร ๑๐ พฤศจิกายน ๖๕  ๑๖.๐๕น.

ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมา รถแบคโฮขนาดไม่น้อยกว่า PC๖๐ ฯ และซื้ออาหารเสริม(นม) ยู เอส ที ชนิดกล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๒๒๔ ลว.๗ พฤศจิกายน ๖๕) :รับเอกสาร ๗ พฤศจิกายน ๖๕  ๑๖.๑๐น.

ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมา สถานที่รับทิ้งขยะมูลฝอยและกำจัดขยะมูลฝอย งวดเดือน ธค.๖๕-กย.๖๖ ฯ โดยวิธีประกวดราคารอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๒๒๓ ลว.๗ พฤศจิกายน ๖๕) :รับเอกสาร ๗ พฤศจิกายน ๖๕  ๑๒.๓๐น.

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมา สถานที่รับทิ้งขยะมูลฝอยและกำจัดขยะมูลฝอย งวดเดือน ธค.๖๕-กย.๖๖ ฯ โดยวิธีประกวดราคารอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๒๒๒ ลว.๔ พฤศจิกายน ๖๕) :รับเอกสาร ๗ พฤศจิกายน ๖๕  ๐๙.๓๐น.

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๑ รายการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๒๑๘ ลว.๒๗ ตุลาคม ๖๕) :รับเอกสาร ๓๑ ตุลาคม ๖๕  ๑๐.๓๐น.

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมา ซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ฯ กบ ๑๘๖ นครปฐม ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๒๑๖ ลว.๒๕ ตุลาคม ๖๕) :รับเอกสาร ๒๕ ตุลาคม ๖๕  ๑๑.๐๐น.

ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมา สถานที่รับทิ้งขยะและกำจัดขยะมูลฝอย งวด ธค.๖๕-กย.๖๖ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศรายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๒๑๒ ลว.๑๗ ตุลาคม ๖๕) :รับเอกสาร ๑๘ ตุลาคม ๖๕  ๑๔.๓๐น.

รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๕ กค.๖๕-กย.๖๕

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๒๑๑ ลว.๑๗ ตุลาคม ๖๕) :รับเอกสาร ๑๘ ตุลาคม ๖๕  ๑๔.๓๐น.

ประกาศ ขายทอดตลาดครุภัณฑ์เสื่อสภาพ ชำรุด และครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/ ลว.๒๖ กรกฎาคม ๖๕) :รับเอกสาร ๒๗ กรกฎาคม ๖๕  ๑๔.๐๕น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง ๑๔รายการฯ และจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมฯ ๒เครื่องฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๖๓ ลว.๑๑ กรกฎาคม ๖๕) :รับเอกสาร ๑๑ กรกฎาคม ๖๕  ๑๖.๐๐น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุฯ, จ้างติดตั้งสัญญาณไฟฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๖๑ ลว.๘ กรกฎาคม ๖๕) :รับเอกสาร ๘ กรกฎาคม ๖๕  ๑๑.๔๕น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน งานบ้านงานครัว,มิเตอร์น้ำฯ,จ้างซ่อมแซมฯ, จ้างเหมารถแบคโฮฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๖๐ ลว.๘ กรกฎาคม ๖๕) :รับเอกสาร ๘ กรกฎาคม ๖๕  ๑๑.๔๕น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ๒รายการ ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๕๙ ลว.๘ กรกฎาคม ๖๕) :รับเอกสาร ๘ กรกฎาคม ๖๕  ๑๑.๔๕น.

ประชาสัมพันธ์รายงานทางการเงิน ไตรมาสที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๕๘ ลว.๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕) :รับเอกสาร ๗ กรกฎาคม ๖๕  ๑๕.๑๕น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)& ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๔๖ ลว.๒๓ มิถุนายน ๖๕) :รับเอกสาร ๒๓ มิถุนายน ๖๕  ๑๑.๔๐น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซัมเมอร์ส(เครื่องสูบน้ำใต้ดิน)ขนาด ๑๐ HP ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๔๕ ลว.๒๓ มิถุนายน ๖๕) :รับเอกสาร ๒๓ มิถุนายน ๖๕  ๑๑.๔๐น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมา รถแบคโฮชุดลอกวัชพืชคลองไส้ไก่ ม.๒ ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๔๔ ลว.๒๓ มิถุนายน ๖๕) :รับเอกสาร ๒๓ มิถุนายน ๖๕  ๑๑.๔๐น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน ๑ รายการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๔๓ ลว.๒๓ มิถุนายน ๖๕) :รับเอกสาร ๒๓ มิถุนายน ๖๕  ๑๑.๔๐น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน ๑ รายการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๔๒ ลว.๒๓ มิถุนายน ๖๕) :รับเอกสาร ๒๓ มิถุนายน ๖๕  ๑๑.๔๐น.

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมหินคลุก ภายในตำบลธรรมศาลาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๓๙ ลว.๑๐ มิถุนายน ๖๕) :รับเอกสาร ๑๓ มิถุนายน ๖๕  ๑๔.๑๕น.

ประกาศผูุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๓๘ ลว.๑๐ มิถุนายน ๖๕) :รับเอกสาร ๑๓ มิถุนายน ๖๕  ๑๔.๑๕น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๓๗ ลว.๑๐ มิถุนายน ๖๕) :รับเอกสาร ๑๓ มิถุนายน ๖๕  ๑๔.๑๕น.

รายงานการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๓๓ ลว.๙ มิถุนายน ๖๕) :รับเอกสาร ๑๐ มิถุนายน ๖๕  ๑๑.๐๐น.

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงินค่าขยะ ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๓๑ ลว.๗ มิถุนายน ๖๕) :รับเอกสาร ๘ มิถุนายน ๖๕  ๐๙.๓๐น.

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง ๒๐ รายการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๓๐ ลว.๗ มิถุนายน ๖๕) :รับเอกสาร ๘ มิถุนายน ๖๕  ๐๙.๓๐น.

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน ๑ รายการ (เครื่องถ่ายเอกสาร)ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๒๙ ลว.๗ มิถุนายน ๖๕) :รับเอกสาร ๘ มิถุนายน ๖๕  ๐๙.๓๐น.

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ขนาด ๖ ล้อ ๖ ตันจำนวน ๑ คันด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๒๘ ลว.๒ มิถุนายน ๖๕) :รับเอกสาร ๖ มิถุนายน ๖๕  ๑๓.๓๐น.

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเหมา ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๒๖ ลว.๓๑ พฤษภาคม ๖๕) :รับเอกสาร ๓๑ พฤษภาคม ๖๕  ๑๖.๒๗น.

ประกาศ ขอขยายเวลาการรายงานผลการพิจารณาประกวดราคมอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำฯ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๒๓ ลว.๒๕ พฤษภาคม ๖๕) :รับเอกสาร ๒๕ พฤษภาคม ๖๕  ๑๐.๒๕น.

รายงานการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕(ไตรมาศ 1-2-3)

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๒๑- ลว.๑๕ พฤษภาคม ๖๕) :รับเอกสาร ๒๕ พฤษภาคม ๖๕  ๐๙.๑๐น.

ประกาศรายงานการจัดทำแผนการใช้จ่ายงินรวม ประจำปี 2565

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๐๖ ลว.๑๑ พฤษภาคม ๖๕) :รับเอกสาร ๑๒ พฤษภาคม ๖๕  ๑๔.๒๐น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๐๗ ลว.๑๑ พฤษภาคม ๖๕) :รับเอกสาร ๑๒ พฤษภาคม ๖๕  ๑๔.๒๐น.

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๐๘ ลว.๑๑ พฤษภาคม ๖๕) :รับเอกสาร ๑๒ พฤษภาคม ๖๕  ๑๔.๒๐น.

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒ รายการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๐๙ ลว.๑๑ พฤษภาคม ๖๕) :รับเอกสาร ๑๒ พฤษภาคม ๖๕  ๑๔.๒๐น.

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมา ซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องปรับอากาศจำนวน ๖ เครื่อง ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๑๐ ลว.๑๑ พฤษภาคม ๖๕) :รับเอกสาร ๑๒ พฤษภาคม ๖๕  ๑๔.๒๐น.

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมา ซ่อมแซมเปลี่ยนวัสดุภายในบ่อบาดาล หมู่ที่ ๕ ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๐๓ ลว.๕ พฤษภาคม ๖๕) :รับเอกสาร ๕ พฤษภาคม ๖๕  ๑๖.๒๐น.

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเหมา ปรับปุรงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตแบบโอเวอร์เลย์ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๙๙ ลว.๒ พฤษภาคม ๖๕) :รับเอกสาร ๓ พฤษภาคม ๖๕  ๑๐.๐๐น.

ประกาศ เรื่อง เปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจั้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๐๐ ลว.๒ พฤษภาคม ๖๕) :รับเอกสาร ๓ พฤษภาคม ๖๕  ๑๐.๐๐น.

ประกาศ เรื่องประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ จำนวน ๑ คันด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๙๕ ลว.๒๘ เมษายน ๖๕) :รับเอกสาร ๒๘ เมษายน ๖๕  ๑๖.๐๐น.

ประกาศ เปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๙๐ ลว.๒๕ เมษายน ๖๕) :รับเอกสาร ๒๖ เมษายน ๖๕  ๑๓.๓๐น.

ประกาศ ผู้เชนะการเสนอราคา จ้างเหมา ซ่อมแซมเปลี่ยนวัสดุภายในบ่อบาดาล ม.๒,๕ จำนวนหมู่่ละ ๑ บ่อ รวม ๒ บ่อฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๙๑ ลว.๒๕ เมษายน ๖๕) :รับเอกสาร ๒๖ เมษายน ๖๕  ๑๓.๓๐น.

ประกาศ ผู้เชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๖ รายการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๙๒ ลว.๒๕ เมษายน ๖๕) :รับเอกสาร ๒๖ เมษายน ๖๕  ๑๓.๓๐น.

ประกาศ ผู้เชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๑ รายการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๙๓ ลว.๒๕ เมษายน ๖๕) :รับเอกสาร ๒๖ เมษายน ๖๕  ๑๓.๓๐น.

ประกาศ ผู้เชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก ประจำปี ๒๕๖๕ จำนวน ๑ รายการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๘๗ ลว.๒๑ เมษายน ๖๕) :รับเอกสาร ๒๑ เมษายน ๖๕  ๑๖.๐๐น.

ประกาศ ยกเลิก ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ขนาด ๖ตัน ๖ล้อ จำนวน ๑คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๘๓ ลว.๗ เมษายน ๖๕) :รับเอกสาร ๗ เมษายน ๖๕  ๑๖.๐๑น.

ประกาศ เปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๘๒ ลว.๗ เมษายน ๖๕) :รับเอกสาร ๗ เมษายน ๖๕  ๑๖.๐๑น.

ประกาศ ผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมฝาบ่อพัก บริเวณซอยสามัคคีหมู่๓ จำนวน ๑๔ ฝา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๗๕ ลว.๑ เมษายน ๖๕) :รับเอกสาร ๔ เมษายน ๖๕  ๑๕.๔๕น.

ประกาศ ประชาสัมพันธ์รายงานทางการเงิน ไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๗๐ ลว.๒๕ มีนาคม ๖๕) :รับเอกสาร ๓๑ มี.. ๖๕  ๑๔.๐๐น.

ประกาศ ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อ อาหารเสริม(นม)ยูเอชที รสจืดชนิดกล่องฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๗๐ ลว.๒๕ มีนาคม ๖๕) :รับเอกสาร ๓๑ มี.. ๖๕  ๑๔.๐๐น.

ประกาศ ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กบ ๑๘๖ นฐ ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๖๙ ลว.๒๔ มีนาคม ๖๕) :รับเอกสาร ๒๕ มี.. ๖๕  ๑๐.๓๐น.

ประกาศ ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อถังขยะมูลฝอย ขนาด ๒๐๐ลิตรพร้อมสกรีนฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๖๘ ลว.๒๔ มีนาคม ๖๕) :รับเอกสาร ๒๔ มี.. ๖๕  ๑๕.๐๐น.

ประกาศ ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน ๘๘-๐๒๑๓ นฐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๖๒ ลว.๑๘ มีนาคม ๖๕) :รับเอกสาร ๒๑ มี.. ๖๕  ๑๑.๐๐น.

ประกาศ ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๕๘ ลว.๑๐ มีนาคม ๖๕) :รับเอกสาร ๑๔ มี.. ๖๕  ๑๐.๐๐น.

ประกาศ ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน  ๒ รายการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๕๔ ลว.๓ มีนาคม ๖๕) :รับเอกสาร ๔ มี.. ๖๕  ๐๙.๔๕น.

ประกาศ ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)ยู เอช ที ชนิดกล่อง ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๕๓ ลว.๓ มีนาคม ๖๕) :รับเอกสาร ๔ มี.. ๖๕  ๐๙.๔๕น.

ประกาศ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒๕ รายการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๕๒ ลว.๓ มีนาคม ๖๕) :รับเอกสาร ๓ มี.. ๖๕  ๑๖.๐๐น.

ประกาศ ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการ ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติก ฯ

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๕๐ ลว.๒๕ กุมภาพันธ์ ๖๕) :รับเอกสาร ๑ มี.. ๖๕  ๑๐.๑๕น.

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุตามโครงการคัดกรองผู้มีความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๔๙ ลว.๒๕ กุมภาพันธ์ ๖๕) :รับเอกสาร ๑ มี.. ๖๕  ๑๐.๑๕น.

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุตามโครงการคัดกรองผู้มีความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๔๕ ลว.๒๓ กุมภาพันธ์ ๖๕) :รับเอกสาร ๒๔ ก.. ๖๕  ๑๓.๓๐น.

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมา ซ่อมแซมท่อเมนประปา หมู่ที่ ๕ ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๔๕ ลว.๒๑ กุมภาพันธ์ ๖๕) :รับเอกสาร ๒๒ ก.. ๖๕  ๑๐.๑๐น.

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑ รายการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๔๒ ลว.๑๔ กุมภาพันธ์ ๖๕) :รับเอกสาร ๑๕ ก.. ๖๕  ๑๕.๓๐น.

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมา ซ่อมแซมเปลี่ยนวัสดุภายในบ่อบาดาล หมู่ที่ ๒ ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๔๑ ลว.๑๔ กุมภาพันธ์ ๖๕) :รับเอกสาร ๑๕ ก.. ๖๕  ๑๕.๓๐น.

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ หรือการแพทย์จำนวน ๓รายการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๔๐ ลว.๑๔ กุมภาพันธ์ ๖๕) :รับเอกสาร ๑๕ ก.. ๖๕  ๑๕.๓๐น.

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๔ รายการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๓๙ ลว.๙ กุมภาพันธ์ ๖๕) :รับเอกสาร ๙ ก.. ๖๕  ๑๖.๐๐น.

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจราจร จำนวน ๑ รายการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/- ลว.๘ กุมภาพันธ์ ๖๕) :รับเอกสาร ๘ ก.. ๖๕  ๑๔.๐๕น.

ประกาศ รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๓๖ ลว.๘ กุมภาพันธ์ ๖๕) :รับเอกสาร ๘ ก.. ๖๕  ๑๔.๐๕น.

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมา รื้อวอลเปเปอร์เก่าพร้อมติดตั้งฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๓๗ ลว.๘ กุมภาพันธ์ ๖๕) :รับเอกสาร ๘ ก.. ๖๕  ๑๔.๐๕น.

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุจำนวน ๕ รายการ ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๒๘ ลว.๓ กุมภาพันธ์ ๖๕) :รับเอกสาร ๓ ก.. ๖๕  ๑๕.๕๐น.

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมา จัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๒๙ ลว.๓ กุมภาพันธ์ ๖๕) :รับเอกสาร ๓ ก.. ๖๕  ๑๕.๕๐น.

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๓๐ ลว.๓ กุมภาพันธ์ ๖๕) :รับเอกสาร ๓ ก.. ๖๕  ๑๕.๕๐น.

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมา งานเดินระบบแลนภายในสำนักงานฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๓๑ ลว.๓ กุมภาพันธ์ ๖๕) :รับเอกสาร ๓ ก.. ๖๕  ๑๕.๕๐น.

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน ๓ รายการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๓๒ ลว.๓ กุมภาพันธ์ ๖๕) :รับเอกสาร ๓ ก.. ๖๕  ๑๕.๕๐น.

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมา ซ่อมแซมเปลี่ยนวัสดุภายในหอถังประปา ม.๕ ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๓๓ ลว.๓ กุมภาพันธ์ ๖๕) :รับเอกสาร ๓ ก.. ๖๕  ๑๕.๕๐น.

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม)ยูเอชทีชนิดกล่องฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๒๓ ลว.๒๗ มกราคม ๖๕) :รับเอกสาร ๒๘ ม.. ๖๕  ๑๖.๐๐น.

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมา ล้างเป่าท่อเมนประปา หมู่ที่ ๕ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๒๔ ลว.๒๗ มกราคม ๖๕) :รับเอกสาร ๒๘ ม.. ๖๕  ๑๖.๐๐น.

ประกาศ ผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมา ซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง กบ๑๘๖ & ๘๙-๕๓๗๐ นฐ ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๗ ลว.๒๕ มกราคม ๖๕) :รับเอกสาร ๒๖ ม.. ๖๕  ๐๙.๒๐น.

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๒๐ ลว.๒๕ ม.. ๖๕) :รับเอกสาร ๒๖ ม.. ๖๕  ๐๙.๒๐น.

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่น ๆ จำนวน ๑ รายการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประชาสัมพันธ์รายงานทางการเงิน ไตรมาสที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/- ลว.-) :รับเอกสาร ๗ ม.. ๖๕  ๑๐.๐๐น.

ประกาศ เรื่องเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๗ ลว.๕ มกราคม ๖๕) :รับเอกสาร ๖ ม.. ๖๕  ๑๐.๔๕น.

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาสถานที่รับทิ้งขยะและกำจัดขยะมูลฝอยฯ

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๒๑๔ ลว.๒๘ ธันวาคม ๖๔) :รับเอกสาร ๒๙ ธ.. ๖๔  ๐๙.๑๕น.

ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาสถานที่รับทิ้งขยะและกำจัดขยะมูลฝอยฯ

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๒๑๐ ลว.๒๒ ธันวาคม ๖๔) :รับเอกสาร ๒๓ ธ.. ๖๔  ๑๑.๓๐น.

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาสถานที่รับทิ้งขยะและกำจัดขยะมูลฝอยฯ

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๙๘ ลว.๑ ธันวาคม ๖๔) :รับเอกสาร ๑๖ ธ.. ๖๔  ๑๔.๐๐น.

ประชาสัมพันธ์งบแสดงฐานะการเงิน และรายงานต่าง ๆ  ประจำปี 2564

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๙๘ ลว.๑ ธันวาคม ๖๔) :รับเอกสาร ๑๕ ธ.. ๖๔  ๑๐.๐๑น.

ประกาศ เรื่องการรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบ ๒๕๖๔

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๑/.... ลว.๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔)

ประกาศ เรื่องรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ปี๒๕๖๔

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๑/.... ลว.๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔)

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๙๙ ลว.๑ ธันวาคม ๖๔) :รับเอกสาร ๓ ธ.. ๖๔  ๑๐.๐๐น.

ประกาศ ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการเจ้าเหมาสถานที่รับทิ้งขยะฯ

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๘๗ ๒๘ ตุลาคม ๖๔) :รับเอกสาร ๒๙ ต.. ๖๔  ๑๕.๒๖น.

รายงานทางการเงิน ปี 2564 ไตรมาสที่ 4

๑.ประกาศ ให้มีการเลือกตั้ง ผ.ถ. และส.ถ. ๑/๑ 

๒.ประกาศ คุณสมบัติ และลักษณะต้องห้ามผู้รับสมัครสมาชิกสภาและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมศาลา 

๓.ประกาศ สถานที่ปิดประกาศ ป้าย และหลักเกณฑ์ 

๔.ประกาศ กำหนดหน่วยเลือกตั้ง และที่เลือกตั้ง เขต ๑-๔ 

๕.ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้รับสมัครสมาชิกสภาและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมศาลา ส.ถ. และ ผ.ถ. ๔/๔ 

๖.ประกาศ ชื่อผู้มีสิทธิ์รับสมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมศาลา เขต ๑ หมู่ ๑ 

๗.ประกาศ ชื่อผู้มีสิทธิ์รับสมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมศาลา เขต ๒ หมู่ ๒ 

๘.ประกาศ ชื่อผู้มีสิทธิ์รับสมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมศาลา เขต ๓ หมู่ ๓ 

๙.ประกาศ ชื่อผู้มีสิทธิ์รับสมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมศาลา เขต ๔ หมู่ ๕ 

๑๐.ประกาศ ชื่อผู้มีสิทธิ์รับสมัครนายกองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมศาลา 

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมศาลา เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมศาลา 

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมศาลา เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมศาลา 

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๖๖ ลว.๒๐ กันยายน ๖๔) :รับเอกสาร ๒๑ ก.. ๖๔  ๑๕.๐๐น.

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมา ล้างทำความสะอาดถอดย้าย และบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑๕ เครื่องฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๖๗ ลว.๒๐ กันยายน ๖๔) :รับเอกสาร ๒๑ ก.. ๖๔  ๑๕.๐๐น.

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมา ซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๖๘ ลว.๒๐ กันยายน ๖๔) :รับเอกสาร ๒๑ ก.. ๖๔  ๑๕.๐๐น.

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมา ซ่อมแซมรถขยะมูลฝอย ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๖๙ ลว.๒๐ กันยายน ๖๔) :รับเอกสาร ๒๑ ก.. ๖๔  ๑๕.๐๐น.

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมา ลงหินคลุกภายในตำบลธรรมศาลา จำนวน ๑๔๐ ลูกบาศก์เมตร ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๖๐ ลว.๑๖ กันยายน ๖๔) :รับเอกสาร ๑๖ ก.. ๖๔  ๑๕.๐๐น.

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๒ รายการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๔๗ ลว.๙ กันยายน ๖๔) :รับเอกสาร ๙ ก.. ๖๔  ๑๒.๐๐น.

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๔๘ ลว.๙ กันยายน ๖๔) :รับเอกสาร ๙ ก.. ๖๔  ๑๒.๐๐น.

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) ยูเอชที ชนิดกล่องฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๔๙ ลว.๙ กันยายน ๖๔) :รับเอกสาร ๙ ก.. ๖๔  ๑๒.๐๐น.

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๕๐ ลว.๙ กันยายน ๖๔) :รับเอกสาร ๙ ก.. ๖๔  ๑๒.๐๐น.

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเสริมมประสบการณ์ปฐมวัยตามโครงการ ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๔๖ ลว.๘ กันยายน ๖๔) :รับเอกสาร ๘ ก.. ๖๔  ๑๕.๓๐น.

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเปลี่ยนวัสดุภายในบ่อบาดาล ม.๒,๓, ๕ ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๔๑ ลว.๒๓ สิงหาคม ๖๔) :รับเอกสาร ๒๔ ส.. ๖๔  ๑๑.๕๐น.

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๐ รายการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๓๘ ลว.๑๖ สิงหาคม ๖๔) :รับเอกสาร ๑๖ ส.. ๖๔  ๑๕.๕๐น.

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเปลี่ยนวัสดุภายในบ่อบาดาล ม.๒, ๓,๕ รวม ๕ บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๓๗ ลว.๑๑ สิงหาคม ๖๔) :รับเอกสาร ๑๖ ส.. ๖๔  ๑๑.๑๕น.

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๙-๕๓๗๐ นฐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๓๖ ลว.๑๑ สิงหาคม ๖๔) :รับเอกสาร ๑๓ ส.. ๖๔  ๑๕.๑๕น.

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมา ปรับปรุงไหล่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.๕ บ้านส่วนใหม่ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๑๘ ลว.๗ กรกฎาคม ๖๔) :รับเอกสาร ๑๒ มิ.. ๖๔  ๑๕.๕๐น.

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๑๙ ลว.๙ กรกฎาคม ๖๔) :รับเอกสาร ๑๒ มิ.. ๖๔  ๑๕.๕๐น.

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๒๐ ลว.๙ กรกฎาคม ๖๔) :รับเอกสาร ๑๒ มิ.. ๖๔  ๑๕.๕๐น.

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ หรือการแพทย์ จำนวน ๕ รายการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๒๑ ลว.๙ กรกฎาคม ๖๔) :รับเอกสาร ๑๒ มิ.. ๖๔  ๑๕.๕๐น.

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๒๒ ลว.๙ กรกฎาคม ๖๔) :รับเอกสาร ๑๒ มิ.. ๖๔  ๑๕.๕๐น.

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม)ยูเอชที ชนิดกล่องจำนวน ๒,๑๗๓ กล่อง ฯโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๒๓ ลว.๙ กรกฎาคม ๖๔) :รับเอกสาร ๑๒ มิ.. ๖๔  ๑๕.๕๐น.

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาล้างเป่าท่อเมนประปา ม.๒ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๑๓ ลว.๒ กรกฎาคม ๖๔) :รับเอกสาร ๒ ก.. ๖๔  ๑๓.๕๕น.

ประกาศ เรื่องประชาสัมพันธ์รายงานทางการเงิน ไตรมาสที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๑๒ ลว.๒๘ มิถุนายน ๖๔) :รับเอกสาร ๓๐ มิ.. ๖๔  ๑๐.๔๕น.

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๓ ชุด ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๐๙ ลว.๒๔ มิถุนายน ๖๔) :รับเอกสาร ๒๔ มิ.. ๖๔  ๑๑.๓๐น.

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ ฯโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๐๘ ลว.๒๔ มิถุนายน ๖๔) :รับเอกสาร ๒๔ มิ.. ๖๔  ๑๑.๓๐น.

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่น ๆ - จัดซื้อถังขยะมูลฝอย จำนวน ๖๐ ถัง ฯโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๐๕ ลว.๒๒ มิถุนายน ๖๔) :รับเอกสาร ๒๓ มิ.. ๖๔  ๑๑.๐๐น.

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมา ซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนราชการ หมายเลขทะเบียน ๘๘-๐๒๓๑ นครปฐมฯโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๐๔ ลว.๒๒ มิถุนายน ๖๔) :รับเอกสาร ๒๓ มิ.. ๖๔  ๑๑.๐๐น.

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กบ ๑๘๖ นครปฐมฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๐๓ ลว.๒๒ มิถุนายน ๖๔) :รับเอกสาร ๒๓ มิ.. ๖๔  ๑๑.๐๐น.

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๐๒ ลว.๒๒ มิถุนายน ๖๔) :รับเอกสาร ๒๓ มิ.. ๖๔  ๑๑.๐๐น.

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ ของสำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๐๐ ลว.๑๘ มิถุนายน ๖๔) :รับเอกสาร ๒๒ มิ.. ๖๔  ๑๐.๕๕น.

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่น ๆ -ซื้อมาตรวัดน้ำ (มิเตอร์น้ำ) จำนวน ๓ รายการ ของกองช่างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๙๙ ลว.๑๘ มิถุนายน ๖๔) :รับเอกสาร ๒๒ มิ.. ๖๔  ๑๐.๕๕น.

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๘ รายการ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๙๑ ลว.๑๖ มิถุนายน ๖๔) :รับเอกสาร ๑๖ มิ.. ๖๔  ๑๐.๕๐น.

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอชที ชนิดกล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๘๘ ลว.๙ มิถุนายน ๖๔) :รับเอกสาร ๑๑ มิ.. ๖๔  ๐๙.๓๐น.

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมา ซ่อมแซมเปลี่ยนวัสดุภายในบ่อบาดาล ม.๒,๓,๕ รวม ๕ บ่อ ฯโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๘๖ ลว.๔ มิถุนายน ๖๔) :รับเอกสาร ๗ มิ.. ๖๔  ๑๐.๑๐น.

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมา ซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน กฉ ๔๗๓ ของกองช่างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๘๔ ลว.๒๐ พฤษภาคม ๖๔) :รับเอกสาร ๒๐ พ.. ๖๔  ๑๕.๓๐น.

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๘๑ ลว.๑๗ พฤษภาคม ๖๔) :รับเอกสาร ๑๗ พ.. ๖๔  ๑๖.๐๐น.

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒๙ รายการ ของสำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๗๙ ลว.๑๒ พฤษภาคม ๖๔) :รับเอกสาร ๑๓ พ.. ๖๔  ๑๑.๐๐น.

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปา สำหรับมาไว้ใช้ในกองคลัง  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๗๘ ลว.๑๑ พฤษภาคม ๖๔) :รับเอกสาร ๑๒ พ.. ๖๔  ๑๐.๐๐น.

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถขยะมูลฝอยหมายเลข ๘๙-๕๓๗๐นฐ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๗๗ ลว.๑๑ พฤษภาคม ๖๔) :รับเอกสาร ๑๒ พ.. ๖๔  ๑๐.๐๐น.

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ หรือการแพทย์ จำนวน ๒ รายการของสำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๗๔ ลว.๗ พฤษภาคม ๖๔) :รับเอกสาร ๗ พ.. ๖๔  ๑๑.๐๐น.

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ สำหรับนำมาไว้ใช้งานในสำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๗๒ ลว.๓ พฤษภาคม ๖๔) :รับเอกสาร ๓ พ.. ๖๔  ๑๓.๔๕น.

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ พร้อมติดตั้ง จำนวน ๓ รายการของสำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๖๓ ลว.๑๖ เมษายน ๖๔) :รับเอกสาร ๒๐ เม.. ๖๔  ๑๔.๓๐น.

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๖๒ ลว.๑๖ เมษายน ๖๔) :รับเอกสาร ๒๐ เม.. ๖๔  ๑๔.๓๐น.

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ ของสำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๖๑ ลว.๑๖ เมษายน ๖๔) :รับเอกสาร ๒๐ เม.. ๖๔  ๑๔.๓๐น.

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมศาลา ลว.๙ เมษายน ๖๔) :เอกสารผ่านไลน์ เมื่อ ๑๙ เมษายน ๖๔ เวลา๑๐.๐๐น.

ประชาสัมพันธ์งบแสดงฐานะการเงิน ไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔๖

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๖๐ ลว.๘ เม.. ๖๔) :รับเอกสาร ๘ เม.. ๖๔  ๑๑.๔๕น.

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)ยูเอชที ชนิดกล่อง สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๕๙ ลว.๗ เม.. ๖๔) :รับเอกสาร ๘ เม.. ๖๔  ๑๑.๔๕น.

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕๑ รายการ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๕๕ ลว.๕ เม.. ๖๔) :รับเอกสาร ๕ เม.. ๖๔  ๑๔.๕๐น.

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมฝาตะแกรงเหล็กบ่อพัก หมู่ที่ ๑ จำนวน ๓ ฝาของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๔๙ ลว.๓๑ มี.. ๖๔) :รับเอกสาร ๒ เม.. ๖๔  ๑๔.๓๕น.

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการสำหรับมาไว้ใช้งานในกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๔๗ ลว.๒๖ มี.. ๖๔) :รับเอกสาร ๒๙ มี.. ๖๔  ๑๕.๕๕น.

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการสำหรับมาไว้ใช้งานในสำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๔๑ ลว.๒๔ มี.. ๖๔) :รับเอกสาร ๒๔ มี.. ๖๔  ๑๕.๔๕น.

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ สำหรับนำมาไว้ใช้งานในกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

NEWS!! (ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมศาลา) :รับไฟล์ข้อมูล ๒๔ มี..๒๕๖๔ เวลา๑๔.๕๐น.

-  ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์อัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ สอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๓๘ ลว.๑๒ มี.. ๖๔) :รับเอกสาร ๑๒ มี.. ๖๔  ๑๕.๕๐น.

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๕ เครื่อง (มีการการซ่อมแซม ๑๒ รายการ) ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๓๔ ลว.๙ มี.. ๖๔) :รับเอกสาร ๑๑ มี.. ๖๔  ๑๑.๓๐น.

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๒ รายการ สำหรับนำมาไว้ใช้งานในสำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๒๘ ลว.๓ มี.. ๖๔) :รับเอกสาร ๔ มี.. ๖๔  ๑๑.๑๐น.

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาล้างเป่าท่อเมนประประ ม.๒ จำนวน ๙ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๒๕ ลว.๒๕ ก.. ๖๔) :รับเอกสาร ๑ มี.. ๖๔  ๑๖.๑๐น.

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการของ สำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๑/๒๓ ลว.๑๗ ก.. ๖๔) :รับเอกสาร ๑๗ ก.. ๖๔  ๑๖.๑๐น.

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเปลี่ยนวัสดุภายในบ่อบาดาล และท่อเมนประปาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๙ ลว.๘ ก.. ๖๔) :รับเอกสาร ๙ ก.. ๖๔  ๐๙.๐๐น.

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านสวนใหม่ ม.๕ ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๗ ลว.๔ ก.. ๖๔) :รับเอกสาร ๔ ก.. ๖๔  ๑๔.๕๐น.

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมไข้เลือดออกประจำปีงบ ๖๔ ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๖ ลว.๒ ก.. ๖๔) :รับเอกสาร ๓ ก.. ๖๔  ๑๑.๑๕น.

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย ๘๙-๕๓๗๐ นฐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

NEWS!! (ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมศาลา) :รับไฟล์ข้อมูล ๒๖ ม..๒๕๖๔ เวลา๑๔.๑๓น.

-  รายงานการเงินประจำปี พร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผนดิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๒ ลว.๒๖ ม.. ๖๔) :รับเอกสาร ๒๖ ม.. ๖๔  ๑๐.๔๐น.

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยคอกม้าฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๐ ลว.๒๑ ม.. ๖๔) :รับเอกสาร ๒๖ ม.. ๖๔  ๐๙.๓๐น.

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมา ซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งฯ(ซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กบ๑๘๖ นครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๘ ลว.๒๑ ม.. ๖๔) :รับเอกสาร ๒๑ ม.. ๖๔  ๑๖.๑๐น.

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับนำมาไว้ใช้งานในกองคลัง จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

NEWS!! (ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมศาลา) :รับเอกสาร ๒๑ ม..๒๕๖๔ เวลา๑๕.๐๐น.

ประชาสัมพันธ์งบแสดงฐานะการเงิน ไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๒๒๓ ลว.๒๑ ธ.. ๖๓) :รับเอกสาร ๒๓ ธ.. ๖๓  ๑๔.๑๕น.

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาที่รับทิ้งขยะและกำจัดขยะมูลฝอย มค.-กย.๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๒๒๑ ลว.๙ ธ.. ๖๓) :รับเอกสาร ๙ ธ.. ๖๓  ๐๙.๐๐น.

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการสถานที่รับทิ้งขยะและกำจัดขยะมูลฝอยประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมศาลา ลว.๒๖ พ..๖๓) :เอกสารผ่านไลน์ เมื่อ ๒๖ พ..๖๓ เวลา๑๑.๔๐น.

ประชาสัมพันธ์งบแสดงฐานะการเงิน และรายงานต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๒๑๑ ลว.๒๓ พ.. ๖๓) :รับเอกสาร ๒๓ พ.. ๖๓  ๑๑.๑๐น.

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ สำหรับนำมาใช้งานในสำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๒๑๐ ลว.๑๗ พ.. ๖๓) :รับเอกสาร ๑๗ พ.. ๖๓  ๑๑.๔๕น.

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงินค่าขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๒๐๗ ลว.๑๓ พ.. ๖๓) :รับเอกสาร ๑๖ พ.. ๖๓  ๑๑.๔๕น.

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๙-๕๓๗๐ นฐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๒๐๖ ลว.๑๓ พ.. ๖๓) :รับเอกสาร ๑๓ พ.. ๖๓  ๑๕.๓๕น.

ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาสถานที่รับทิ้งขยะและกำจัดขยะมูลฝอย ตั้งแต่เดือน มกราคม ถึงเดือน กันยายน ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๒๐๕ ลว.๑๑ พ.. ๖๓) :รับเอกสาร ๑๑ พ.. ๖๓  ๑๕.๓๐น.

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาสถานที่รับทิ้งขยะและกำจัดขยะมูลฝอย ตั้งแต่เดือน มกราคม ถึงเดือน กันยายน ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๒๐๑ ลว.๖ พ.. ๖๓) :รับเอกสาร ๑๐ พ.. ๖๓  .๓๐น.

ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๙๖ ลว.๒ พ.. ๖๓) :รับเอกสาร ๓ พ.. ๖๓  ๑๑.๐๐น.

ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาสถานที่รับทิ้งขยะและกำจัดขยะมูลฝอยตั้งแต่เดือนมกราคม - เดือนกันยายน ๒๕๖๔ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๙๕ ลว.๓๐ ต.. ๖๓) :รับเอกสาร ๓ พ.. ๖๓  ๐๙.๐๐น.

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้าง จ้างเหมาสถานที่รับทิ้งขยะและกำจัดขยะมูลฝอยตั้งแต่เดือนมกราคม - เดือนกันยายน ๒๕๖๔ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๙๔ ลว.๓๐ ต.. ๖๓) :รับเอกสาร ๓๐ ต.. ๖๓  ๑๕.๓๐น.

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการสถานที่รับทิ้งขยะและกำจัดขยะมูลฝอย ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๙๒ ลว.๒๙ ต.. ๖๓) :รับเอกสาร ๓๐ ต.. ๖๓  ๑๐.๒๐น.

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาสถานที่รับทิ้งขยะและกำจัดขยะมูลฝอย ตั้งแต่เดือนมกราคม - เดือนกันยายน ๒๕๖๔ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๐๗ ลว.๒ ก.. ๖๓) :รับเอกสาร ๒๘ ต.. ๖๓  ๑๑.๐๐น.

รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๓ และประชาสัมพันธ์รายงานทางการเงิน ไตรมาสที่๔ ประจำปีงบ ๒๕๖๓

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๙๐ ลว.๒๒ ต.. ๖๓) :รับเอกสาร ๒๒ ต.. ๖๓  ๑๖.๒๐น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านสวนใหม่ ม.๕ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๘๙ ลว.๒๒ ต.. ๖๓) :รับเอกสาร ๒๒ ต.. ๖๓  ๑๕.๕๐น.

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๘๖ ลว.๒๑ ต.. ๖๓) :รับเอกสาร ๒๑ ต.. ๖๓  ๑๔.๓๐น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เข่าพื้นที่สำหรับเก็บข้อมูล และต่อสัญญาซื่อเวปไซค์(โดเมน)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๗๗ ลว.๑๔ ต.. ๖๓) :รับเอกสาร ๑๔ ต.. ๖๓  ๑๐.๓๕น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อดำเนินโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุฯ

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๗๔ ลว.๘ ต.. ๖๓) :รับเอกสาร ๙ ต.. ๖๓  ๑๖.๑๐น.

ประกาศเรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านสวนใหม่ ม.๕ ฯ

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๗๑ ลว.๕ ต.. ๖๓) :รับเอกสาร ๗ ต.. ๖๓  .๔๕น.

ประกาศเรื่องเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๖๗ ลว.๓๐ก..๖๓) :รับเอกสาร ๑ ต.. ๖๓  ๑๕.๐๐น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ ของสำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ ของสำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔๗ รายการ สำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒๔รายการ สำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน ๑๗ รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๙ รายการ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานฯ จำนวน ๓๐ รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (อุปกรณ์ประปา) จำนวน ๔๓ รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

อบต.ธรรมศาลา SAO : Thammasala

📣📣📣ข่าวประชาสัมพันธ์ เปิดการรับยืนยันสิทธฺิ์การขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ..อ่านต่อ 

📣📣📣ข่าวประชาสัมพันธ์ รายงานการประเมินการจัดการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๖ ..อ่านต่อ 
📣📣📣ข่าวประชาสัมพันธ์ ปัญหาน้ำไหลรินน้อย ..อ่านต่อ
📣📣📣ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมตั้งจุดตรวจด่านชุมชนช่วงวันสงกรานต์..อ่านต่อ
📣📣📣ข่าวประชาสัมพันธ์ ปัญหาน้ำไหลรินน้อย ..อ่านต่อ
📣📣📣 เหตุไฟไหม้บริเวณหมู่ที่ 5 ต.ธรรมศาลา ..อ่านต่อ
📣📣📣จ้งเรื่องท่อเมนน้ำประปา หมู่ที่3 เกิดปัญหาน้ำรั่ว..อ่านต่อ
📣📣📣ใสำรวจเรื่องน้ำประปาในบริเวณม.3จุดตรงข้ามบิ๊กซีมินิ ..อ่านต่อ
📣📣📣ข่าวประชาสัมพันธ์ น้ำกำลังขึ้นแท็งค์ไม่ทัน  ..อ่านต่อ

 

ประเมินความโปร่งใส

                 EIT

การประเมินคุณภาพความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อบต.ธรรมศาลา

 

กลับหน้าหลัก

ส่วนงานของเรา

ดูรายละเอียดหน่วยงาน